TRIFANOV, F. Návrh databáze pro vybranou firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zpracována na dobré úrovni. Hlavní cíl práce v podobě návrhu databáze pro konkrétní subjekt byl naplněn. V samotné práci je patrný systematický přístup k řešení dané problematiky především do oblasti návrhu databáze na základě analyzovaných procesů. V některých částech je rovněž patrná snaha o zestručnění, což v některých ohledech limituje následnou interpretaci (např. využití SWOT analýzy). Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce, avšak lze nalézt drobné nedostatky ve formátování, stylistice a drobné jazykové nepřesnosti. Z práce je zřejmá autorova orientace v dané problematice a systematický přístup pro řešení komplexního problému. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Na základě čeho jste zpracoval SWOT analýzu firmy? V jaké fázi se aktuálně nachází Vaše návrhy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

Bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro evidenci zakázek, zaměstnanců a majetku ve společnosti zabývající se podlahovými krytinami, jejich prodejem a realizací. V rámci analytické části se autor věnuje posouzení současného stavu ve společnosti. V návrhové části se student mohl více soustředit na problematiku bezpečnosti a také se více věnovat identifikaci přínosů a nákladů navrhovaného řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119812