TEPLÁ, M. Řízení pohledávek v obchodní korporaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěta, Jan

Pokud by po Vás společnost chtěla stanovit výši smluvní pokuty (viz návrh 3.1.1), v jaké výši byste dala doporučení a proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dostál, Miloš

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření návrhu na zlepšení řízení pohledávek ve společnosti. Tento cíl byl splněn a práce je doporučena k obhajobě. Práce komplexně sumarizuje stav a řízení pohledávek v obchodní korporaci. Autorka práce se orientovala v účetních výkazech firmy a získané informace podrobila bližší analýze, čímž prokázala znalosti získané během studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119819