NOVOSADOVÁ, N. Návrh na zlepšení marketingové komunikace konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Autorka zde prokazuje schopnost využívat získané poznatky v analytické i následné návrhové části. Práce je logicky členěna a obsahuje stanovené náležitosti. Občas se zde vyskytne drobný překlep. Návrhy předložené v práci jsou opodstatněné a prakticky realizovatelné. Pro větší přínos bylo vhodné je podrobněji rozpracovat. Práce jako celek lze vnímat jako standardně přínosná pro analyzovanou společnost. Otázka k obhajobě: 1) Co si myslíte o jasném označením výrobce na výrobcích privátních značek? Má toto označení vliv pro získání dobrého jména výrobce v očích koncových zákazníků?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorka v práci zvolila standardní postup i metody. Využité metody jsou adekvátní.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autorka v práci prokazuje schopnost standardní interpretace dosažených výsledků a vyvozování závěrů z nich.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky práce jsou standardně prakticky využitelné.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce je logicky členěna, využívá vhodné terminologie a je na dobré jazykové úrovni. Návrhy mohly být přehledněji rozpracovány. V práci se občas vyskytují překlepy (např. název kapitoly 2.2.6 Sou(h)rn všech analýz).
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je využito adekvátních zdrojů informací, které jsou vhodně citovány.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zezulová, Lucie

Cíl práce se podařilo splnit. Autorka vhodně zvolila odbornou literaturu, kde jsou v první části vysvětleny všechny pojmy potřebné ke zpracování zvolené problematiky. Po vysvětlení těchto pojmů autorka přechází k představení společnosti a k navazujícím marketingovým analýzám. Velkým přínosem pro společnost jsou návrhy marketingového mixu pro společnost Dochema s.r.o. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119837