KROUPOVÁ, L. Daňová optimalizace vybrané fyzické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout kroky a opatření vedoucí k daňové optimalizaci fyzické osoby. Součástí řešení byla i kvantifikace plateb z titulu sociálního a zdravotního pojištění a identifikace potenciálních možností daňové optimalizace do budoucna. Studentka přistoupila ke zpracování tohoto standardního tématu komplexně. Do analytické a návrhové části se promítají její praktické zkušenosti a zaujetí danou problematiku. Kladně hodnotím začlenění judikatury Nejvyššího správního soudu ČR do analytické části bakalářské práce a schopnost studentky dovodit z ní relevantní závěry pro řešení zadaného úkolu. Závěrečná práce svým rozsahem a pojetím přesahuje obvyklou úroveň prací zaměřených na toto téma. Otázka k obhajobě: Které faktory, kromě daňových, je třeba brát v potaz v rámci celkové optimalizace?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Křivánková, Petra

Autorka bakalářské práce se zabývá daňovou optimalizaci příjmů vybrané fyzické osoby s ohledem na celkové daňové zatížení společně hospodařící modelové domácnosti. Hlavním cílem bakalářské práce byl návrh opatření a potřebné kroky k daňové optimalizaci fyzické osoby. Na teoretickou část, která má logickou strukturu a je doplněna právními předpisy, autorka vhodně navazuje, jak v analytické, tak i v návrhové části, když využívá odborné terminologie a dokazuje tak svou schopnost využít získané teoretické poznatky. Téma bylo zpracováno komplexně a vhodně doplněno tabulkami a grafy, které napomáhají k větší přehlednosti dané problematiky. Velmi oceňuji modelové zpracování formulářů pro podání fyzické osoby a rovněž oceňuji použití judikatury Nejvyššího správního soudu. Shora vymezený cíl byl plně splněn, a proto doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119916