LEŽÁKOVÁ, K. Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Křížová, Zuzana

Při zpracování bakalářské práce postupovala studentka samostatně, jen sporadicky využívala možnost osobních konzultací. Studentka prokázala schopnost kvalifikovaně zpracovat informační zdroje a aplikovat metody, se kterými se seznámila v průběhu předcházejícího studia. V textu jsou také obsažena vlastní hodnotící stanoviska a tím splňuje základní požadavky kladené na závěrečné bakalářské práce. Proto ji doporučuji k obhajobě a do diskuse doporučuji zohlednit následující otázku: Odůvodněte, proč jste vybrala (na str. 44) právě uvedných osm účetních programů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Studentce se podařilo základní cíle stanovené zadáním velmi dobře naplnit, postupovala podle zadání a zabývala se všemi jeho podstatnými součástmi.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postupy použité k řešení problémů jsou standardní a byly využity adekvátní metody.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Interpretace dosažených výsledků svědčí o zainteresovanosti autorky práce a znalosti reálné situace v analyzované oblasti.
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Celkové uspořádání práce je logické, vyhovuje požadavkům kladeným na závěrečné bakalářské práce. Vyjadřování v odborném jazyce nevykazuje závažnější prohřešky.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Analýza zadaných zdrojů byla kvalitně provedena, citace odpovídají odborným požadavkům.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kopecká, Barbora

Bakalářská práce se opírala o teoretická východiska stanovená v první části práce, kde oceňuji čerpání jak z českých, tak ze zahraničních zdrojů. V některých odborných pasážích lze pozorovat stylistické nedostatky, které jsou však kompenzovány osobními poznatky z praxe, zejména v analytické části práce. Celkové uspořádání práce je logické, avšak v jednotlivých krocích, ať už při porovnání širšího či užšího výběru ekonomických softwarů bych uvítala přehlednější grafické zpracování. Studentka se díky vhodně zvoleným postupům a odborným znalostem dopracovala ke stanoveným cílům práce. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119925