KUKLOVÁ, K. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Studentka se věnuje stále aktuálnímu tématu optimalizace mzdových nákladů zaměstnavatele. Teoretická část je zpracovaná s využitím malého množství odborné literatury. I tak tvoří logické východisko pro další části práce. Analytická část obsahuje posouzení problému v jeho souvislostech, přičemž studentka propojuje informace od podnikatele s vědomostmi získanými v průběhu studia. Text však vykazuje jisté nesrovnalosti, např. v tabulkách 5 a 7 je uveden jiný počet zaměstnanců, než v textu nad nimi, u zaměstnance zaměstnaného na dobu určitou chybí údaje o délce trvání pracovněprávního vztahu apod. I přes to v návrhové části studentka osvědčila schopnost interpretovat poznatky a vyvodit z nich adekvátní závěry. Z vyjádření zaměstnavatele je zjevné, že návrhy uvedené v kapitole 4.1 hodlá využít. Text má dobrou jazykovou úroveň, je vhodně strukturovaný, srozumitelný a logicky uspořádaný. Studentka užívá odbornou terminologii. Studentka splnila cíl dle zadání a předložila návrh řešení daného problému, uvedla ekonomické hledisko i realizovatelnost. Bohužel však výslovně nezhodnotila jeho klady a zápory. Práce odpovídá zaměření bakalářského studijního oboru. I přes shora uvedené výtky splňuje bakalářská práce požadavky kladené na tento typ závěrečné práce a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Studentka postup zpracování pouze nastínila, metody výslovně neuvádí.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

MBA, Zdeněk Čížek,

Autorka se ve své bakalářské práci věnuje pracovněprávním vztahům z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Teoretická východiska práce se zabývají obecnou problematikou pracovněprávních vztahů a jsou smysluplným podkladem pro analytickou i návrhovou část. V analytické části jsou poskytnuty informace o zaměstnavateli a jeho současné situaci. Hlavním cílem práce bylo prezentovat návrhy týkající se řešení optimalizace mzdových nákladů. Tento cíl autorka splnila. Oceňuji navrhnutá řešení, která se dají využít i v praxi. Bakalářská práce splňuje dané požadavky, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119926