DUCHÁČKOVÁ, E. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Studentka se věnuje stále aktuálnímu tématu optimalizace mzdových nákladů zaměstnavatele. Teoretická část je vhodně zpracovaná a tvoří tak logické východisko pro další části práce. Analytická část obsahuje posouzení problému v jeho souvislostech, přičemž studentka propojuje informace od zaměstnavatele s vědomostmi získanými v průběhu studia. V návrhové části studentka osvědčila schopnost interpretovat poznatky a vyvodit z nich adekvátní závěry. Bohužel občas absentují odkazy na analytickou část, z níž čerpala (např. informace o nákladech na inzerci, stanovení výše hodinové odměny v kapitole 4.1.1 a 4.1.2 apod). Studentka mohla více rozebrat nevýhody zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr spočívající v možnosti rychle skončit tento pracovněprávní vztah. Přínosné je přehledné shrnutí návrhů v kapitole 4.1.3. Z vyjádření zaměstnavatele je zjevné, že návrhy jsou aplikovatelné v praxi. Text má kolísavou jazykovou úroveň, vyskytují se v něm neadekvátní výrazy a slovní spojení. Text je vhodně strukturovaný, srozumitelný a logicky uspořádaný. Studentka užívá správně odbornou terminologii. Studentka splnila cíl dle zadání a předložila několik návrhů řešení daného problému, přičemž zhodnotila jejich klady i zápory, ekonomické hledisko i realizovatelnost. Práce odpovídá zaměření bakalářského studijního oboru. Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bartošová, Michaela

Téma bakalářské práce studentka dle mého názoru vhodně zvolila, vzhledem k stálé aktuálnosti v tržní ekonomice. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které vycházejí z mnoha ověřených zdrojů literatury. Analytická část práce rozebírá v potřebném rozsahu okruh problémů zaměstnavatele a v návrhové části se autorka zabývala možnými řešeními. Text má dobrou jazykovou úroveň a je logicky strukturovaný téměř bez stylistických chyb. Studentka vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje použité prameny. Dále v práci prokazuje schopnost aplikovat teoretické i praktické znalosti, které pozitivně hodnotím. Vedení společnosti se na základě návrhů této bakalářské práce danou problematikou zabývá. Spolupráce se studentkou byla bezproblémová, projevovala zájem při konzultacích. Bakalářská práce splňuje svým obsahem i rozsahem zadaný cíl a požadavky kladené na tento typ práce zabývající se pracovněprávními vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě před příslušnou státní komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119929