WAWRECZKA, M. Přestavba komunikační síťové infrastruktury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Vít

Cílem bakalářské práce byl návrh kompletně nové síťové infrastruktury v areálu administrativní budovy výrobního podniku zabývající se kovovýrobou. Student si sám našel projekt, a s odpovědnými osobami projednal detaily zadání. Přistupoval k řešení zodpovědně a se zájmem. Práci řešil ve velké míře samostatně. Vysoký stupeň samostatnosti se však odrazil v některých nedostatcích práce. Práce zahrnuje vysoký počet stran věnovaný teoretickým podkladům, postrádám analýzu současného stavu s rozvahou, kolik času a peněz by stálo odstranění staré sítě, ani úvaha, zda lze některé součásti stávající sítě využít pro nový návrh. Součástí návrhu nejsou všechny části, které by projekt měl obsahovat. Nákres rozvodu kabeláže nezachycuje symboly rozvaděčů ani symboly značící polohu a identifikaci jednotlivých koncových portů. Nemá také zakreslené páteřní vedení. Pro páteř byl vybrán kabel s mnohavidovými vlákny, což jde proti současnému trendu plánovat do nových sítí jednovidová vlákna. Návrh také postrádá kabelovou tabulku a ekonomickou rozvahu celkové přestavby. Nejsou zde zmíněny požadavky na práce, které projekt neřeší. Výstup práce tak je pouze základem, a zadavatel si tak bude muset značně projekt doplnit, aby z něj mohl vyvodit, co by realizace vše obnášela. Práce je přiměřeně rozsáhlá, formální i grafická stránka práce jsou na standardní úrovni, obsahuje však několik gramatických i typografických chyb. Závěrem lze konstatovat, že zadání práce bylo splněno a hodnotím ji známkou Uspokojivě - D

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Ondrák, Viktor

V předložené bakalářské práci je velmi dobře proveden návrh rozsahu sítě a návrh jednotlivých prvků. K tomu, abychom mohli práci považovat za prováděcí projekt, v práci chybí specifikace umístění datových zásuvek a podrobnější popis tras. Dále postrádám položkový rozpočet a nacenění nákladů na realizaci. Z práce není patrno zapojení aktivních prvků a připojení k internetu - uvítal bych logické schéma sítě. I přes uvedené nedostatky byly cíle práce splněny a práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 120002