BŘEČKA, T. Doporučení vhodných zdrojů financování pro další rozvoj podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Křížová, Zuzana

Student prokázal schopnost samostatně zpracovat informační zdroje a aplikovat metody, se kterými se podrobně seznámil v průběhu předcházejícího studia. V práci jsou také obsažena vlastní hodnotící stanoviska a celkově může být přínosná případně i zájemcům z řad odborné veřejnosti. Škoda je, že student hlavně v letním semestru nedodržel stanovené termíny průběžné kontroly zpracování textu a konzultoval jen sporadicky. Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce s určitými výhradami, uvedenými u hodnocení jednotlivých aspektů zpracování. Proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením D– uspokojivě a do rozpravy navrhuji následující otázku: Jaký dlouhodobý majetek by firma potřebovala pořídit, aby pro ni skutečně mělo význam rozhodování mezi leasingem a úvěrem?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Studentovi se podařilo základní cíle stanovené zadáním dobře naplnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Postupy použité k řešení problémů jsou standardní a byly využity adekvátní metody. Ale u druhé poloviny praktické části bylo jistě možné zvolit významnější investici, ne jenom jednoduché srovnání pořízení osobního automobilu na úvěr nebo formou finančního leasingu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Interpretace dílčích výsledků zpracované finanční analýzy je na dobré úrovni, nepromítla se však do navazující části, kde mělo následovat posouzení investičního záměru.
Praktická využitelnost výsledků D Právě k již výše uvedenému omezení u použití metod je diskutabilní, zda výsledky navržené formy financování mohou mít pro analyzovanou firmy praktické využití.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Škoda, že se studentovi v závěrečné fázi zpracování textu nepodařilo odstranit mnohé formální - technické nedostatky (např. přesahující tabulky na následující strany, úpravu textu mezinadpisy, seznam literaury apod.). V některých částech je také velmi zřetelný předěl mezi texty převzatými z literatury a vlastním vyjadřování v odborném jazyce. Hovorový styl používaný na mnoha místech v celé práci by se hodil do popularizujícího článku, ale ne do odborného textu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Analýza zadaných zdrojů byla provedena, citace odpovídají odborným požadavkům. Teoretická část práce je v mnoha pasážích příliš heslovitá, text není dostatečně provázaný v jeden celek.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Červenka, Michal

Pozitivně hodnotím rozsah dané práce, byť počet zdrojů pro východiska v teoretické části mohl být vyšší. Autor prokázal schopnost pochopit základní vazby týkající se obchodní činnosti zvolené společnosti pouze na základe finančních výkazů. Mírně negativně hodnotím absenci srovnání dosahovaných výsledků se společnostmi zmíněnými v úvodu dané práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 120004