HABR, V. Návrh manažerského reportingu a vizualizace dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Předložená práce splnila splnila zadání týkající se návrhu reportů a jejich vizualizace. V dostatečné míře nebyly řešeny procesní řešení pro dosažení cíleného reportování. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky: Jaké jsou kritické faktory implementace řešení, kde lze očekávat největší problémy? V jakých oblastech lze uplatnit výsledky Vašeho návrhu? Jaký je další možný rozvoj navrhovaného řešení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Luhan, Jan

Práce je zpracována na uspokojivé úrovni. Hlavní cíl v podobě návrhu reportů a vizualizací na základě procesu získání a interpretace dat do podoby informací byl naplněn. Samotná práce se věnuje analýze dat a jejich interpretaci. V některý částech by mohl být kladen vyšší důraz na jejich vzájemnou provázanost pro dosažení vyšší využitelnosti výsledků a účelnou demonstraci systémového přístupu. Vybrané části by mohly být řešeny detailněji pro zdokumentování celého procesu (např. příprava dat). Pro následný rozbor reportů by mohly být zvoleny vhodnější vizualizace, pro zvýšení praktické využitelnosti. Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce, avšak lze nalézt nedostatky ve formátování, stylistice, či drobných nepřesnostech. Z práce je patrná autorova základní orientace v problematice. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 120068