MATOUŠEK, O. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Michalíková, Eva

Práce se zabývá finanční analýzou a statistickou analýzou finančních ukazatelů firmy Řešena. Práce je rozdělena do tří částí. Práce vykazuje některé nedostatky v praktické části, na tyto nedostatky odkazují doplňující otázky uvedené níže. Některé regresní funkce neodpovídají matematickým zápisům. Není také jasné, jak byly regresní funkce voleny. Přes tyto nedostatky práce působí jako celek a doporučuji ji k obhajobě. Doplňující otázky: Regresní rovnice na str. 39 je nesmyslná. Nemá nezávisle proměnnou a jeví se jako klesající. Funkce na obrázku (přímka) je ale rostoucí. Je možné tento rozpor vysvětlit? Odhadnutá regresní funkce pro ČPK je exponenciální. Jak se vypořádat s nereálnými vysokými hodnotami prognóz v budoucnu? Jak jsou regresní funkce voleny (např. na str. 50/51 nebo 52/53)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Linhart, Michal

Cílem bakalářské práce byla analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod vybrané společnosti. Práce je rozdělena do celkem tří částí. Teoretická východiska byla vzhledem k předmětu bakalářské práce zpracována vhodným a srozumitelným způsobem. Praktická část práce vykazuje drobné nepřesnosti v podobě popisu dosažených výsledků, které však nemají vliv na celkový smysl této analytické části. V rámci vlastních návrhů studenta spatřuji přínos v jednoduchém programu pro výpočet ekonomických ukazatelů, který byl vyvinut v rámci aplikace MS Excel. Zhodnocení finanční situace včetně uvedených návrhů pro její zlepšení je z pohledu vybrané společnosti adekvátní. Na základě uvedeného hodnocení tuto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 120207