PAŠKA, T. Metody plánování a řízení zakázek s ohledem na náklady [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce a způsob zpracování dokazuje motivaci k dané oblasti zprostřetkovatelské činnosti a získávání znalostí samostatným studiem odborné literatury. Dovednosti jsou podloženy prací s klienty pro získání vhodného řešení podnikatelských procesů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Hlavní cíle byl doplněn dílčími kroky pro realizaci zprostředkovatelské činnosti ve smyslu zabezpečení zavedení procesního řízení u klienta. Hlavní cíl i dílčí cíle byly splněny navrženými postupy poskytovaných služeb.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Práce byla sestavena na základě představení společnosti pro zabezpečení zprostřetkovatelské činnosti a návazně i příístupy a metodami, které bylo možno použít jak v analytické, tak i návrhové části.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Návrhová část předkládá automatizaci procesních činností zprostředkovatelské činnosti k rozhodnutí o přijetí a k realizaci zakázky na základě využití produktů informačních technologii.
Praktická využitelnost výsledků A Návrh práce s možnými zákazníky a realizace dat o zákaznícím s produkty informačních technologie je základ zprostředkovatelské činnosti.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava i formální náležitosti splňují požadavky univerzity na zpracování závěrečných prací bakalářského vysokoškolského vzdělávání. Terminologická úroveň odpovídá znalostem procesního a projektového řízení.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je sestavena na základě znalostí, získáných z cca 20 literárních pramenů. Způsob zpracování vypovídá o znalostech zákonů o citaci i ochraně duševního vlastnictví.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

BP se týká finančního poradenství.Autor po analýze současného stavu vybral dva problémy, které následně inovuje. BP obsahuje návrhy na opatření, vč. zhodnocení a vyčíslení přínosů. Cíl byl splněn

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116164