STÚPALOVÁ, P. Výběr a implementace informačního systému pro firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Velmi dobrá práce, zpracovaná s hlubokou znalostí problematiky Otázka: jak se změna systému dotkne podnikových procesů

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kindlová, Dita

Vývojový diagram obsahuje formální chyby: nedodržuje množství vstupů a výstupů bloků, používá syntaxi EPC (zápis do databáze) a rozhodovací bloky neodpovídají pravidlům Vývojového diagramu. Součástí kritérií není školení, přestože je jedním z požadavků od zadavatele. Navzdory tomu, že i je cena součástí požadavků zadavatele, v kap. "Jemný výber" je uvedeno, že cena nehraje pro firmu klíčovou roli. Při finálním výběru autorka nebere v úvahu stanovené váhy jednotlivých kritérií - přepočet však výsledek nezmění. Ve SWOT analýze jsou hrozby umístěny ve slabých stránkách a analýza nezahrnuje do žádné z oblastí IS (HW, SW, chybějící SW, OW atd.), který je předmětem celé práce. Autorka neuvádí čísla stran při citaci v textu. Obrázek loga v kap. "O firme" nemá titulek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119211