SMUTNÝ, J. Řízení zásob v obchodním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Autor práce při řešení projevoval významnou aktivitu a samostatně přicházel s návrhy. Práce je zpracována velmi pečlivě s návazností na praktické uplatnění návrhů. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Jakým způsobem jste stanovil variační koeficient pro jednotlivé skupiny metody XYZ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hašek, Zdeněk

Autor bakalářské práce na základě teoretických základů analyzuje řízení zásob v GHV Trading, spol. s r.o. Závěry bakalářské práce určitě mohou sloužit jako jeden z podkladů pro manažerské řízení zásob a logistiky. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119399