HAVLOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Studentka se v závěrečné práci zaměřila na hodnocení finanční situace Rodinného pivovaru BERNARD a.s. Výsledky vybraných poměrových ukazatelů srovnala s konkurenčním pivovarem Budějovický Budvar, n.p. Analytická část závěrečné práce je vypracována na velmi dobré úrovni. Kladně hodnotím schopnost studentky interpretovat výsledky a vyvozovat z nich závěry. Přehledně jsou výsledky klíčových ukazatelů zobrazeny v kapitole 2.6 pomocí tzv. pavučinového grafu. Na základě analýzy studentka následně navrhla doporučení pro zlepšení finančního zdraví podniku. Tyto návrhy se orientují na optimalizaci přepravních nákladů, zvýšení tržeb a centralizaci skladových prostor. U prvních dvou návrhů studentka vyčíslila související náklady i přínosy z nich plynoucí. Poslední návrh je prezentován pouze formou doporučení. Závěrečná práce je vypracována na velmi dobré úrovni, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Langrová, Ivana

Práce je napsána srozumitelně. Studentka přehledně zpracovala finanční analýzu a provedla vyhodnocení. Správně zdůraznila, že dobu obratu závazků Rodinného pivovaru BERNARD a.s. významně ovlivňují přijaté zálohy za obaly. Závěrečná doporučení považuji za rozumná a logicky navazující na provedenou analýzu. Proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119647