SABO, M. Energetika rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Poláčik, Ján

Študent Martin Sabo vo svojej bakalárskej práci popisuje a prakticky navrhuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie v bytových objektoch a rodinných domoch. Študent vo vlastnej iniciatíve preštudoval a spracoval dostatočné množstvo materiálov. V praktickej časti vypočítal a zhodnotil energetiku vybraného rodinného domu. Práca obsahuje viacero formálnych nedostatkov, čo však nemá vplyv na informačný prínos a praktické využitie návrhu tejto práce. Pozitívne hodnotím študentovu samostatnosť, pravidelné konzultácie a prístup ku aktuálnej problematike. Študent splnil požiadavky zadania, preto prácu odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vavříková, Petra

Předložená bakalářská práce zpracovává téma energetiky rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů. Práce je rozdělena na rešeršní a praktickou část. V rešerši student nejprve popisuje nízkoenergetický pasivní dům, dále se zabývá zdroji energie s výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů, především ze slunečního záření. Následně je popsáno vytápění a větrání domu se zaměřením na využívané technologie. Na závěr autor přibližuje nové trendy v energetice rodinného domu. Praktická část obsahuje návrh větracího systému pomocí centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperačním výměníkem a vytápěcího systému pomocí dvou technologií – krbových kachlí a tepelného čerpadla. Návrh vytápěcího systému experimentálního domu student zhodnotil i po ekonomické stránce. Experimentální dům je pro výpočet popsán pouze orientačně. Student uvádí hodnoty pro roční spotřebu tepla na vytápění a celkový součet tepelných ztrát prostupem domu, avšak chybí komentář, jak byly tyto hodnoty určeny. Za velký nedostatek považuji, že všechny rovnice pro výpočty návrhů, které jsou v práci použity, nejsou doloženy zdrojem, není tedy známo, odkud student čerpal. Stejně tak není zřejmé, odkud vzešly některé vstupní hodnoty u výpočtů, např. hodnota intenzity výměny vzduchu na str. 36. Nedostatečně okomentovaný je i výpočet roční spotřeby tepla na vytápění a ohřev TUV, který je proveden přes portál TZB-info.cz. Při volbě technologií pro vytápění a větrání student nevycházel z faktických podkladů, ale spíše z domněnek a odhadů. Jednotlivé kapitoly na sebe ne vždy navazují a jejich členění není příliš promyšlené. Z grafického hlediska lze práci vytknout špatná kvalita některých obrázků a nejednotné formátování odstavců. Některé kapitoly postrádají citace. I přes to je však práce poměrně přehledná. Navzdory výše zmíněným nedostatkům práce splňuje požadavky kladené na kvalifikační práci a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením C – dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 113157