HOLČAPEK, J. Technologie napájecích čerpadel do 100 kg/h vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpík, Jiří

Student nevyužíval konzultace rovnoměrně po celý školní rok, ale dostavil se až na poslední chvíli. Téma bakalářské práce "návrh zapojení čerpadla" sice spadá do oblasti hydromechaniky, tedy předmětu, který je součástí bakalářského studia, ale zadání obsahuje požadavky, které by měly být s vedoucím konzultovány. Na práci je uspěchanost a minimální dohled vedoucího práce velmi znát, nicméně většina důležitých bodů cíle práce je dostatečně či uspokojivě splněna.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Fiedler, Jan

Cílem BP byla rešerše napájecích čerpadel pro malé bloky a návrh zapojení napájecího čerpadla v okruhu s pístovým parním motorem o výkonu 2 kW. Práce obsahuje 38 stran textu, grafickou kvalitu snižují některé přetištěné obrázky. Rešeršní část je poměrně obecná, důraz by měl být kladen na napájecí čerpadla. Od kapitoly č.5 začíná vlastní návrh včetně schémat. Byly vybrány 3 druhy zapojení lišící se použitou regulací. V závěru je pak správně provedeno vyhodnocení energetické náročnosti použitých variant zapojení napájecího čerpadla pro specifické parametry oběhu s malým parním strojem. Práce splnila zadání, celkově hodnotím známkou dobře a doporučuji k obhajobě. Otázka: Nelze použít jiný princip napájecího čerpadla pro malé výkony? Např. jak bylo řešeno v minulosti napájecí čerpadlo u parních lokomotiv?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 113227