KULICH, S. Dálková pásová doprava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeizinger, Lukáš

V úvodních kapitolách je proveden popis a kategorizace strojů, ve druhé části jsou provedeny vlastní výpočty. Přístup studenta k zadanému tématu je systematický. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak zejména řadu zdrojů z internetu a také z odborné literatury. Práce je zpracována pečlivě a je logicky a přehledně členěna. Dle řešené problematiky a s ohledem na svůj charakter má přiměřený rozsah. Mimo výše uvedeného je v ní i několik dalších drobných nedostatků formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: -chybí komentář u některých rovnic - občasné typografické chyby, - občas nevhodné větné formulace. Předložená práce má i přes některé drobné formální nedostatky celkově velmi dobrou úroveň a je plně v souladu se zadáním. Pán Stanislav Kulich prokázal ve své bakalářské práci odpovídající zkušenosti a znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni vysokoškolského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Předložená práce se zabývá kostrukčním návrhem dálkové pásové dopravy. V úvodní části práce je zpracován přehled zařízení DPD. Hlavní část práce je věnována vlastnímu konstrukčnímu návrhu. Práce je zpracována poměrně přehledně a je logicky členěna. Student se při zpracování práce nevyhnul některým drobným pochybením. K práci mám zejména tyto výhrady: - občasné překlepy a nevhodné formulace - ne všechny přebírané hodnoty jsou dostatečně přesně citovány - výpočtová část práce by si zasloužila podrobnější popis Celkově je práce až na zmíněné nedostatky zpracována velmi dobrým způsobem a je v souladu se zadáním. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Práce s literaturou včetně citací C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 113230