REPKA, M. Podvozky železničních souprav pro rychlost nad 200 km/h [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazůrek, Ivan

Po komplikovaném počátku spolupráce na rešeršním tématu se práce rozrostla do kvalitní a přínosné rešerše o specifikách podvozku rychlovlaků. Zpracování tohoto tématu je je velmi důležité pro odbor technické diagnostiky UK, která se angažuje v nových trendech semiaktivního řízení tlumičů těchto podvozků. Práce je přehledná a splňuje požadavky vedoucího práce. Je jenom škoda, že si student nevybral pro pokračování studia Ústav konstruování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubík, Michal

Předmětem této práce bylo vytvoření uceleného přehledu o možnostech zvyšování maximální rychlosti kolejových vozidel z hlediska podvozků. Členění přehledu současného stavu poznání je logické a přehledné. K práci mám tyto komentáře: • V textu často chybí odkazy na obrázky (3-2; 3-3 a další). Takto není jasné, k jaké části textu se obrázek vztahuje. • V textu je uveden odkaz na tab. 1, ale tato tabulka v práci není uvedena. • Tlumič Dispen (kapitola 3.6) funguje na jiném principu, než je uvedeno v práci. Spíše zapadá do kategorie adaptivních či pasivních tlumičů. • Kapitola 3.6.1 spíše zapadá do kapitoly aktivních systémů. I přes zmíněné nedostatky bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji celkové hodnocení známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116329