LÍŠKA, F. Návrh zkušebního zařízení pro testování vzduchem chlazených parních kondenzátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kracík, Petr

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem zkušebního zařízení pro testování vzduchem chlazených parních kondenzátorů. Student řešil návrh pomocí CFD simulací, které nejsou standardně vyučovány v bakalářské etapě studia, a nedokázal je vhodně interpretovat do textu bakalářské práce, což kazí celkový dojem. Při zpracování práce student projevil zájem o danou problematiku, prokázal schopnost samostatného řešení zadaného úkolu a dokázal zhodnotit získané výsledky. Práce splnila zadání v celém rozsahu, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chýlek, Radomír

Požadavky a cíle bakalářské práce byly splněny. Byl vypracován popis vzduchem chlazených kondenzátorů a jejich typů. Byl představen návrh testovacího zařízení a tento návrh byl ověřen pomocí CFD simulací. Použitá metoda řešení pomocí CFD simulací je nad rámec bakalářského studia a autor musel načerpat mnoho cenných dovedností. CFD metoda však nebyla v práci dostatečně popsána. Není jasné, jak vypadala výpočetní síť, jak probíhala diskretizace v mezní vrstvě a zda docházelo ke konvergenci všech výpočtů. Nejsou popsány ani okrajové podmínky a další nastavení numerického výpočtu je shrnuto pouze do několika vět. Výsledky poté působí méně věrohodně a vyvstává otázka, zda jsou v dobré shodě s realitou. Práce obsahuje pravopisné a stylistické chyby. Z hlediska interpretace výsledků jsou však zásadnější chyby grafické. Výsledky simulací by bylo vhodnější přenést spíše do grafů, či dále matematicky zpracovat a interpretovat lépe, než pouze výčtem obrázků. Obrázky doplňující výpočtovou část práce neobsahují dostatečný popis zobrazených veličin, jejich jednotek a také barevné škály popisovaných veličin proudění. Obecně by bylo lepší namísto zobrazení veličin po proudnicích ve variantě č. 1 použít popis pomocí skalárních a vektorových polí a hlavně obrázky dostatečně zvětšit tak, aby byla zaručena jejich čitelnost. Závěry vznesené z dílčích výsledků nejsou dostatečně okomentovány a kvantifikovány a proto je méně jasné, co znamenají pro další postup nastíněný v práci. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 116529