KUČERA, O. Vlastnosti paliv: Hrubý rozbor tuhých paliv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Vavříková, Petra

Student se v práci zabývá vlastnostmi paliv, konkrétně hrubým rozborem. V rešeršní části student popisuje problematiku biomasy se zaměřením na vybrané energetické plodiny, jejichž vlastnosti byly prověřeny v experimentální části. Další část rešerše obsahuje hrubý rozbor a podrobný popis metod stanovení hrubého rozboru. Experimentální část je zaměřena na stanovení hrubého rozboru u vybraných energetických plodin. Experiment student prováděl pod dohledem v palivové laboratoři Energetického ústavu, pracoval však samostatně. Práce je přínosná velkým počtem zkoumaných vzorků, především u určení prchavé hořlaviny. Práce je zpracována standardně a má přiměřený rozsah. Stylistika a uspořádání práce jsou na dobré úrovni. Grafické zpracování je také dobré, až na kvalitu tabulek naměřených hodnot a výsledků. Bakalářská práce splňuje zadání i formální požadavky a doporučuji ji k obhajobě s výsledným hodnocením B – velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Elbl, Patrik

Tématem předložené bakalářské práce od Ondřeje Kučery je hrubý rozbor tuhých paliv. Práce obsahuje 54 stran včetně příloh a je přehledně rozdělena do 7 kapitol. V úvodu práce se autor zabývá vymezením pojmu biomasa, jejím zpracováním a energetickým využitím. Dále jsou zde přehledně popsány energetické plodiny, jež byly testovány v experimentální části. Čtvrtá kapitola se velmi okrajově zaměřuje na tuhá alternativní paliva. V kapitole páté se autor věnuje hrubému rozboru tuhých paliv a energetickým vlastnostem jako jsou spalné teplo a výhřevnost. Další kapitola pojednává o stanovení hrubého rozboru paliv, tedy stanovení obsahu popele, hořlaviny a vody. V závěru práce autor přehledně prezentuje naměřené výsledky formou grafů a tabulek. Na práci oceňuji logické uspořádání jednotlivých kapitol a kvalitní popis metod stanovení hrubého rozboru. Práce je zpracována na dostačující stylistické a jazykové úrovni. Autor práce využil 48 zdrojů informací a to jak českých, tak zahraničních, což považuji za více než uspokojivé. K věcným nedostatkům bych vytknul následující: o V úvodu práce je uvedeno, že hrubý rozbor zahrnuje stanovení výhřevnosti, vody, popele a těkavé hořlaviny. Toto tvrzení je chybné, neboť hrubý rozbor nezahrnuje stanovení výhřevnosti a naopak zahrnuje určení celkové hořlaviny, ne jen její prchavý podíl. o Špatná kvalita obr. 1 a obr. 2, tabulek 2 až 6 a všech příloh. o Popis tabulek se uvádí nad tabulkou nikoliv pod tabulkou. o Kapitola 4 je dosti strohá a neúplná. o Číselná hodnota musí být svázána s jednotkou (str. 32). Přes výše uvedené výhrady konstatuji, že cíle práce byly splněny, a proto hodnotím práci jako dobrou a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116678