NAJBRTOVÁ, Z. Vytápění domu tepelným čerpadlem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Filip

Hlavní částí práce je výpočet tepelných ztrát vybraného objektu a na základě ztrátového výkonu navrhnout vhodný tepelný zdroj pro vytápění. Práce je zpracována přehledně a formálně splňuje požadavky na bakalářskou práci. Studentka v průběhu zpracování práce pracovala systematicky. Samostatně zpracovávala podklady a vyhledávala informace k řešenému problému. Studentka sama navázala při řešení této práce spolupráci s firmami pro vyladění konečných nákladů na instalaci tepelných čerpadel a plynového kotle. Přes uvedené klady musím vytknout chybu ve výpočtu tepelných ztrát objektu, kdy při výpočtu ztrátového výkonu přes strop byl opomenut teplotní rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou. Toto opomenutí bohužel zaneslo do výsledku chybu v rámci několika desítek procent a vedlo ke špatnému zvolení tepelných zdrojů. Ale s ohledem na náročnost výpočtů, které studentka zvládla zpracovat samostatně a protože splnila zadání v celém rozsahu, doporučuji její práci k obhajobě a hodnotím známkou: velmi dobře (B)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sitek, Tomáš

Cílem bakalářské práce Zuzany Najbrtové bylo uvést nejpoužívanější typy zapojení tepelného čerpadla včetně popisu funkce samotného čerpadla. V praktické části na základě výpočtu tepelné ztráty modelového domu studentka navrhla ideální model tepelného čerpadla pro daný dům. V závěru práce je ekonomické zhodnocení ve srovnání s plynovým kotlem. V rešeršní části práce studentka popisuje nejprve princip fungování tepelného čerpadla. Následuje kapitola o způsobu přenosu tepla mezi prostředím a chladicím médiem. Rozsáhlá třetí kapitola je věnována výpočtu tepelných ztrát modelového domu. Pro názornost je uveden kompletní výpočet pro jednu z místností. Na základě získané hodnoty tepelných ztrát byla zvolena dvě tepelná čerpadla a následně porovnána s plynovým kotlem z hlediska ekonomického. Práce je napsána bez výraznějších gramatických chyb, v několika případech je u součinitele přestupu tepla chybně uvedena jednotka. Výpočtová část je uspořádána přehledně a logicky, oceňuji také závěrečnou kalkulaci ceny. Přehlednosti práce by jistě prospělo uvádět popis veličin přímo v textu. Jinak pěkně zpracovaný výpočet obsahuje spoustu chyb z nepozornosti. V tabulce 3-6 je pro vnitřní stěnu uveden součinitel přestupu tepla pro strop, hodnota f(i,j) z rovnice (3.13) by měla vyjít kladná. Přenos tepla do okolních místností je uveden pouze u koupelny, ztráty okolních místností však nejsou o toto teplo sníženy. Navíc jsou z hlediska celkových ztrát zbytečné. Za největší chybu ovšem považuji tepelné ztráty stropem v tabulce 3-10, kdy nebyla hodnota součinitele tepelné ztráty vynásobena rozdílem teplot. Tepelné ztráty stropem tedy nejsou 51 W, nýbrž 1799 W, čímž se ztráty objektu zvýší o 60 %. Z formálního hlediska bych zmínil seznam použitých zdrojů, jež není zpracován dle normy ČSN ISO 690. Studentka splnila všechny předepsané náležitosti kladené na tento typ práce. Cíle práce byly splněny a i přes zmíněné nedostatky ji doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 116686