MUZIKÁŘOVÁ, V. Ověření využití agropelet pro vytápění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Studentka při zpracovávání bakalářské práce měla za hlavní cíl posouzení možnosti energetického využití biomasy, konkrétně s důrazem na spalování. Tento i dílčí cíle práce byly naplněny. Studentka pracovala samostatně, využívala konzultací, závěry z konzultací zapracovávala do práce. Součástí práce byl experiment a jeho vyhodnocení, obojí je v práci zvládnuté. Práce je zpracována kvalitně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Práce splnila zadání i nároky a požadavky kladené na závěrečné práce a proto ji doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím známkou A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Musilová, Petra

Práce obsahuje rešeršní část, která se zabývá popisem biomasy včetně jejich vlastností, následuje popis agropelet se zaměřením na konkrétní energetické plodiny a spalování s podrobnějším popisem emisí a účinnosti kotle. Emise a účinnost kotle jsou předmětem experimentu, který studentka provedla pro dvě vybraná paliva a výsledky porovnala s emisními třídami kotle dle ČSN EN 303-5 a se Směrnicí o požadavcích na ekodesign. Rešeršní i experimentální část odpovídají požadavkům práce. Drobnou připomínku bych měla k tabulce 1.1 Chemické složení hořlaviny na straně 18, kde by bylo vhodné vysvětlit horní indexy (daf, r) u jednotlivých prvků. Dále musím vytknout opakované pravopisné chyby a nesprávné skloňování slov. Experimentální část je poměrně rozsáhlá a zdařilá. Studentka měřila plynné emise, tuhé znečišťující látky a vyhodnocovala účinnost kotle při spalování agropelet ze špaldy a sena při různých koncentracích kyslíku. Výpočet účinnosti je přehledný a srozumitelný, stejně jako vykreslení naměřených koncentrací plynných emisí do grafů. Výsledky jsou vhodně porovnány s normou ČSN a směrnicí. Pro jasné srovnání bych však tabulky výsledků (Tab. 4.2, 4.3, 4.8) doplnila i o emisní třídy kotle, které jsou zmíněny pouze v textu. Práce je strukturovaná logicky, všechna zadání jsou splněna. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením B – velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116712