ONDRÁK, A. Snížení energetické náročnosti rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student v průběhu zpracování bakalářské práce pracoval systematicky. Samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Samostatně realizoval a vyhodnocoval dílčí výpočtová posouzení variant. Prokázal orientaci v oboru a dokázal aplikovat získané poznatky při zpracování zadaného tématu. Předložená práce splňuje rozsah předepsaný zadáním. Student zvládl zvolené téma a je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat znalosti získané během studia. Doporučuji proto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kudela, Libor

V první části práce se student zabývá popisem opatření pro snižovaní energetické náročnosti domů. V druhé praktické části pak provádí výpočet tepelných ztrát objektu a navrhuje a zhodnocuje opatření pro snížení energetické náročnosti objektu, čehož součástí je i návrh systému střešní fotovoltaické elektrárny. Součástí příloh jsou přehledně zpracované tabulky s jednotlivými výpočty. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a práce je čtivá. Použité metody jsou adekvátně zvoleny řešenému problému. Práce s literárními prameny je na odpovídající úrovni. Student prokázal dobrou orientaci v dané problematice a svoje hypotézy podložil i měřením infračervenou kamerou. Proto práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117311