VOJTĚCH, P. Zkratové poměry v rozvodně 400 kV Sokolnice po zavedení přímé transformace 400/110 kV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Blažek, Vladimír

Bakalářská práce se zabývá výpočtem charakteristických hodnot zkratového proudu při třífázovém a jednofázovém zkratu v rozvodně 400 kV Sokolnice před a po instalaci transformátoru T 402, se jmenovitým převodem tr = 400/12110 kV o jmenovitém výkonu SrT402 = 350 MVA.. Cílem práce bylo na základě tohoto výpočtu zjistit, zda stávající jmenovitá zkratová odolnost rozvodny vyhoví i po instalaci tohoto transformátoru. V úvodní části práce se autor zabývá teorií výpočtu zkratových poměrů v elektrizační soustavě (ES). Ve druhé části práce je provedený jejich výpočet v rozvodně podle platné normy ČSN EN 60909 - 0. Výsledky všech výpočtů jsou uvedeny v tabulce v závěru práce. K práci mám následující připomínky a dotazy: - str.21: vysvětlete druhý a třetí odstavec kapitoly 3 - str. 29: chybí teoretický rozbor jednopólového zkratu, který je později počítaný - str. 35: chybí výpočet hodnot netočivých impedancí soustav 400, 220 a 110 kV. Stejně tak chybí výpočet hodnot netočivých impedancí transformátorů T 401, T 402, T 201 a T 202. Charakteristické hodnoty při jednopólovém zkratu však byly spočítané. - str. 51, 52: hodnoty počátečních rázových zkratových výkonů při jednofázovém zkratu, uvedené na str. 43 a 50 a které jsou zde správně, neodpovídají počátečním rázovým zkratovým proudům, uvedeným na str. 51 a 52. Hodnoty všech veličin pro jednopólový zkrat, na těchto dvou stranách uvedené, jsou špatně. Proč byl počítaný nárazový zkratový proud při tomto zkratu a k čemu byl použitý? Pro jakou dobu TK trvání zkratového proudu byly určeny hodnoty ekvivalentního oteplovacího zkratového proudu Ith? Ze vztahu pro výpočet I´´k1 plyne, že 3 / = 1 / . - str. 54: na základě čeho je v závěru práce uvedené, že jmenovitá zkratová odolnost rozvodny vyhovuje i po instalaci T 402. Symboly počítaných veličin jsou jiné, než symboly pro ně použité v teoretické části práce. Proto je práce málo přehledná. Textová i grafická část práce je na dobré úrovni. Výpočet poměrů v rozvodně 400 kV Sokolnice při jednopólovém zkratu je špatně. Z práce neplyne, že jmenovitá zkratová odolnost rozvodny 400 kV vyhoví i po instalaci transformátoru T 402, což však je v práci uvedené. Práci doporučuji přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 25/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce F 5/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
E
Body
51

Posudek oponenta

Špaček, Jaroslav

Bakalářská práce Pavla Vojtěcha se zabývá stanovením zkratových poměrů v rozvodně 400 kV Sokolnice při třífázovém a jednofázovém zkratu před a po instalaci transformátoru 400/110 kV. Práce je rozdělena do desíti kapitol. V úvodní části autor pojednává o problematice zkratů, jejich rozdělení a výpočet. V deváté kapitole práce je vlastní výpočet zkratových poměrů. K práci mám následující připomínky: - V některých vztazích autor používá symboly veličin, které nejsou vysvětleny v seznamu zkratek, tudíž není zcela jasné, jak k nim došel. - V závěru autor uvádí, že rozvodna bude vyhovovat i po zvýšení zkratových poměrů, které vypočetl, ale nejsou zde uvedeny limity s kterými to porovnává. - K formálnímu zpracování bych akorát podotkl, že autor pravděpodobně neví, že se za tečkou a čárkou dělá mezera. Práci doporučuji přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 14/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

eVSKP id 12971