DONUTIL, J. Zážehový pětiválcový hvězdicový letecký motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Úkolem diplomanta bylo zpracovat návrh hnacího ústrojí pětiválcového zážehového leteckého motoru, jehož válcová jednotka včetně předpokládaného termodynamického cyklu vychází z vozidlového motoru. Diplomant postupoval při práci na jednotlivých etapách zadání se znalostí celkové problematiky, jednotlivé problémy řešil v logické návaznosti. Při návrhu uspořádání a výpočtové kontrole klikového mechanismu účelně využíval jak možnosti analytického řešení, tak i numerické metody a programové prostředky. Zadání diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kaplan, Zdeněk

Úkolem diplomanta, Jana Donutila, bylo navrhnout hnací ústrojí zážehového pětiválcového hvězdicového leteckého motoru na základě parametrů zážehového tříválcového řadového vozidlového motoru Škoda 1,2 HTP, chlazeného vodou, s rozvody OHC. Jeho diplomová práce obsahuje celkem 64 stran textu, 3 textové přílohy, 2 výkresy a 5 elektronických příloh. Je členěna kromě úvodu, závěru, seznamu použitých informačních zdrojů, seznamu použitých symbolů a příloh do 6 hlavních kapitol, ve kterých se diplomant v souladu se zadáním postupně věnuje hvězdicovým motorům, kinematice, tvorbě 3D modelů, rozboru sil, pevnostní analýze a stanovení bezpečnosti. Lze konstatovat, že diplomant splnil požadavky a cíle zadání diplomové práce v požadovaném rozsahu, použil vhodné metody řešení a prokázal ve vysoké míře schopnost samostatně řešit obtížné inženýrské problémy. Drobné nedostatky z hlediska formálních náležitostí, grafické, stylistické úpravy i práce s literaturou včetně citací nesnižují hodnotu jeho práce. Diplomovou práci Jana Donutila doporučuji k obhajobě před komisí pro SZZ.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 112988