HALAMA, L. Studium chování nenewtonských kapalin ve slit-flow reometru za podmínek nestabilního toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Roupec, Jakub

V teoretické části je práce na vysoké úrovni - práce s literaturou, odvození reologických modelů, vliv drsnosti stěn a skluzu na vývoj rychlostního profilu, korekční metody pro úpravu smykového spádu, atd. Práce detailně popisuje odvození osmi matematických modelů pro popis chování Ne-newtonských kapalin, tj. sestavení tokové křivky a rychlostního profilu z naměřeného průtoku a tlakového spádu. U Crossova a Carreaova modelu musel student použít numerické řešení. Méně spokojen jsem s aplikací těchto modelů na naměřená data přes vyvíjenou aplikaci a se stanovením testovacích podmínek pro různé sestavy reometru a různé kapaliny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vimmr, Jan

K posouzení byla předložena diplomová práce s názvem „Studium chování nenewtonských kapalin ve slit-flow reometru za podmínek nestabilního toku“. Na začátku práce je provedena poměrně obsáhlá rešerše zahrnující popis slit-flow reometru a detailní popis různých reologických modelů kapalin. V rešerši jsou dále uvedeny jednotlivé vlivy geometrie a povrchových úprav na výsledný rychlostní profil a na celkový tlakový spád. Na základě uvedené rešerše si diplomant stanovil několik cílů diplomové práce, a to: návrh metodik pro ověření vzniku turbulentního proudění a zahrnutí vlivu skluzu na proudění, dále pak konstrukční úpravy vstupní a výstupní části štěrbiny a experimentální ověření navržených metod na newtonských kapalinách. Hlavním výstupem je pak aplikace naprogramovaná ve výpočtovém prostředí MATLAB, pomocí níž je možné vizualizovat rychlostní profily, smykové napětí a smykový spád podél průřezu štěrbiny. Slabší stránkou této diplomové práce je pouze teoretický popis vlivu chování kapalin za podmínek „nestabilního toku“. Již název práce evokuje představu experimentu, kde jsou úmyslně nastaveny takové podmínky, kdy je proudění „nestabilní“ a naměřená data jsou pak porovnávána s teorií předpokládající stacionární, laminární nebo bezeskluzové proudění. Další slabinou je, že v práci byly provedeny pouze dva experimenty, a to pro olej OL-J32, který vykazuje newtonské vlastnosti, a pak pro olej Paramo B28, který nakonec vykázal nenewtonské vlastnosti. V prvním případě se měření pohybovalo v režimech, kdy nedocházelo k výrazným projevům parazitních jevů způsobených „nestabilitou toku“ a výsledky dobře odpovídaly teorii. Ve druhém případě se již vysoce projevoval vliv skluzu (obr. 5-17), a proto se velice liší naměřená křivka od teoretické. V diplomové práci bych uvítal více takových měření pro různé nenewtonské kapaliny, klidně na úkor teoretické části. Dále by bylo dobré provést korekci teoretické křivky na základě teoretických vztahů a tu také porovnat s měřením. Velice kladně hodnotím vytvoření vlastní aplikace zahrnující jednotlivé nenewtonské modely. Věřím, že tato aplikace najde praktické uplatnění. Diplomová práce je napsána přehledně s minimem gramatických chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 113012