HOFFMANN, J. Návrh na zefektivnění procesu obrábění vnitřního ozubení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem na zefektivnění procesu výroby unašeče s vnitřním evolventním ozubením. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku vybraných druhů ozubení dle jejich čelní profilové křivky. Součástí teorie je rozbor součásti, charakteristika a obecná problematika výroby ozubených kol konvenčními i nekonvenčními metodami obrábění, včetně volby materiálu, nezbytného tepelného zpracování a jejich závěrečné kontroly. Praktická část práce se zabývá analýzou stávajícího stavu obrábění unašeče s vnitřním ozubením a navrhuje inovativní řešení v podobě zefektivnění procesu obrábění přesunutím výroby ozubení na nové výrobní technologie (obrážecí stroj, obráběcí centrum). Součástí praktické části je popis obou výrobních zařízení s provedeným výpočtem hodinové sazby strojů a stanovením celkových nákladů na jeden obrobený kus. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, které je spojené s rozborem a porovnáním obou navržených variant výroby vůči stávajícímu procesu. V závěru práce je rovněž rozebrána návratnost investice do obráběcích strojů v závislosti na celkovém ročním objemu výroby obdobných dílů, jako je součást typu unašeč, pro který byly vypočítány výrobní náklady. Diplomant získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen ve škole, ale převážně ve firmě Wikov MGI a.s., která se velkou měrou podílela na řešení uvedeného tématu. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chladil, Josef

Diplomová práce se zabývá problematikou procesem obrábění vnitřního ozubení Práce je zpracována v rozsahu 64 stran v 6 kapitolách a Závěru. Úvodní tři kapitoly popisují technologii výroby ozubení různými metodami včetně strojního vybavení a odpovídajících procesů. Následující kapitoly řeší konkrétní problematiku technologie od současného stavu přes inovaci až po porovnání včetně technicko-ekonomického posouzení. Postup řešení práce prokazuje schopnost autora práce využít poznatků z literatury a vědomostí nabytých studiem k řešení daného úkolu s logickým uspořádáním poznatků od teoretického úvodu, vhodné volby metodiky až po vlastní řešení. Drobné formální nedostatky jsou v gramatice i v terminologii (do úvodní kapitoly asi nepatří "Zubená kola"). Cíle zadání byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 113019