CHEVTAIKIN, S. Strukturální analýza bloku motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Drápal, Lubomír

Původně byla diplomová práce zamýšlena coby porovnání dvou koncepcí uložení klikového hřídele v bloku motoru z hlediska deformačně-napjatostních kritérií v příslušných oblastech. Z tohoto pohledu se úplně nepodařilo sestavit vhodnou metodiku pro takové hodnocení, neboť k tomu by bylo potřeba provést i strukturální výpočty se zahrnutím kontaktů, předepnutých šroubových spojů atd. Dokument obsahuje i faktické nedostatky, např. navzdory popisu znázorňuje obr. 9 blok motoru s jednotlivými vložkami válců; u plochých motorů typu „boxer“, viz obr. 11, je větší rozteč válců ležících v jedné řadě vynucena konstrukcí klikového mechanismu, nikoli požadavky na obtékání válců chladicí kapalinou apod. Poněkud zmatečně je popsáno konstrukční vyvažování klikového mechanismu v kapitole 3.1 a často se objevují chybné popisy, např. polohování ložiskových vík pomocí „lisovaných“ šroubů (str. 40). Zjevně chybné jsou i obrovské hodnoty uváděných osových momentů setrvačnosti bloku motoru, viz např. tab. 8. Výsledky modální analysy jsou interpretovány poněkud nešťastně, jelikož v dokumentu zobrazované tvary kmitání by ve skutečnosti byly výrazněji ovlivněny přítomností předního víka motoru, jež model pro jednoduchost neobsahoval. V dokumentu se též objevují chyby v členění textu, nesprávné obtékání objektů textem a typografické prohřešky. Na kvalitě diplomové práce a míře splnění zadání se negativně projevila časová tíseň, což souvisí i s tím, že vyjma části rešerše neměl vedoucí práce možnost dokument před jeho odevzdáním vidět. Vzhledem k velice špatné jazykové úrovni také dokument zřejmě nebyl podroben jazykové korektuře. Pan Sergei Chevtaikin však pracoval do určité míry samostatně, osvojil si ovládání několika softwarů, a navzdory podcenění časové náročnosti tématu nakonec odevzdal dílo, jež uspokojivě representuje jeho inženýrský přístup, a tudíž je doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Dlugoš, Jozef

Záverečná práca sa zaoberá porovnaním bloku motoru s delenou a s predĺženou kľukovou skriňou. Začiatok práce je venovaný rešerši spôsobom výroby a typom blokov motorov. Nasleduje výpočet základných parametrov kľukového mechanizmu, ktoré sú nutné pre ďalšiu analýzu. Uniká mi zmysel redukcie ojnice do troch hmotných bodov, pretože výsledky tohto postupu nie sú v prací ďalej využité. Autor nadväzuje na všeobecný popis vyvažovania kľukového hriadeľa trojvalcových motorov s pravidelným zážihom vlastným návrhom vyváženia. Ten je popísaný jednou stranou textu, ktorá obsahuje jeden vzorec. V práci nie sú uvedené ani základné údaje ako napríklad hmotnosť vývažkov. Autor v texte často zamieňa pojmy „zotrvačné sily“ a „momenty od zotrvačných síl“, čo značne mätie čitateľa. Výsledný model kľukovej hriadele sa napriek uvedeným nedostatkom javí ako funkčný. Ďalej sú predstavené CAD návrhy blokov motoru vo forme predĺženého a krátkeho prevedenia kľukovej skrine. V práci chýbajú materiálové vlastnosti blokov motoru, ktoré sú nevyhnutné pre výpočet dynamického prejavu. Namiesto toho je uvedená medza elasticity, medza pevnosti a tvrdosť. Uvedené momenty zotrvačnosti jednotlivých častí motoru sú ekvivalentné guli z hliníkovej zliatiny o priemere približne 2,5 metra. Diskretizácii modelov by sa dala vytknúť prílišná jemnosť siete, keďže autor nevyhodnocuje napäťovú analýzu, ale iba dynamický prejav. To však na výsledky nemá zásadný vplyv. V práci chýba porovnanie vlastných frekvencií redukovaného neutrálneho telesa s tuhými výstuhami a modálnej analýzy voľného telesa, čo funguje ako overenie správnosti postupu. Ďalej chýbajú údaje o počte vlastných tvarov prípadne normálnych módov pri tvorbe redukovaného telesa. Chaos ohľadom číslovania obrázkov a tabuliek sa naplno prejavuje v kapitole venovanej MBS analýze, kde dokonca chýba tabuľka uvádzaná v texte práce. Pre porovnanie dvoch návrhov blokov motoru si autor zvolil veličiny zaťaženia hlavných ložísk a relatívnu excentricitu, čo je správny prístup. Ďalej by bolo vhodné porovnať rozdielny NVH prejav blokov motoru. Kvalitu práce znižuje jazyková úroveň, ktorá si vyžaduje korektúru. Ciele práce uvedené v zadaní sú splnené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 113030