IVANČO, R. Výroba žebra křídla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Císařová, Michaela

Diplomová práce je zaměřena na výrobu žebra náběžné hrany křídla letounu SportStar RTC z hliníkového plechu. Polotovar žebra byl zhotoven technologií přesného stříhání a následně olemován metodou Wheelon. Kladně hodnotím rozsah literární rešerše, i když do ní mohla být zahrnuta i kapitola o výrobě prolisů. Celkové hodnocení zohledňuje drobné nedostatky formálního charakteru (např. některé obrázky jsou nižší kvality, závěr není uveden na samostatné straně), v práci mi chybí zhodnocení lemování dílce a zhotovení prolisů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Peterková, Eva

V úvodní části práce diplomant nastínil různé možnosti zhotovení rozvinutého polotovaru a následné výroby lemu. Do této části práce by bylo vhodné přesunout i možnosti výroby prolisů, které má pak zbytečně rozepsané v kapitole již zvolených metod. Zvoleny byly metody přesného stříhání se zaoblenou hranou, lemování a lisování prolisů metodou Wheelon. Problematiku daných technologií rozepsal v literární rešerši, která je poměrně obsáhlá, vyskytují se zde jisté nepřesnosti a nedostatky. - Str. 22, vztahy (2.8) a (2.9) jsou vztahy pro výpočet střižné mezery, nikoliv pro výpočet střižné vůle. - Str. 32, v legendě u obr. 36, stejně tak v souvisejícím textu, se mylně mluví o deformacích, ve skutečnosti je na obrázku znázorněn průběh ohybového napětí v rovině ohybu. - V kapitole o technologii ohýbání není uvedena zmínka a tahovém a tlakovém zatížení vláken materiálu. V praktické části práce provedl analýzu využitelnosti plechu a zvolil dle možností firmy vhodnou variantu nástřihového plánu. Zde bych vytkla dva nedostatky, v práci není uvedeno z jaké normy jsou brány hodnoty přepážek odpadu E a F, postrádám vzorové výpočty pro hodnoty z tab. 7 na str. 47. Volba stroje dle vypočtené celkové střižné síly byla provedena dobře. K navrženému střižnému nástroji mám připomínky uvedené níže v komentáři k výkresové dokumentaci. Zde bych se jen zmínila, že poměrně důležitý parametr nástroje - poloměr zaoblení hrany střižníku či střižnice R = 0,13 mm není v práci nijak okomentován. U výpočtů sil pro lemování a výrobu prolisu mi chybí jakékoliv zhodnocení. Navržený lisovník pro lemovaní a prolisy umožňuje vypínání lemů prostřednictvím obvodových drážek. Tento návrh je zcela správný, nebezpečí zvlnění se takto sníží. Co se týče stylistické a grafické stránky práce, vytkla bych u tištěné verze špatné nastavení okrajů, takže text zasahuje do hřbetu a je to hůře čitelné. V práci se vyskytují chyby a překlepy, některé obrázky mají nižší úroveň. Kapitola Závěr by měla být na samostatné straně. Seznam použitých symbolů a zkratek není řazen abecedně, chybí seznam obrázků a tabulek. K výkresové dokumentaci uvádím několik připomínek. - Načínací doraz je na výkrese sestavy nástroje zakreslen v takové poloze, že při ustavení plechu pro první střih obrysový střižník zavadí o čelní hranu vloženého plechu. - Koncový doraz ovládaný pružinou je v počáteční poloze příliš nízko. Posouvající pás by do něj pravděpodobně narážel. - Boční pohled by bylo vhodnější vykreslit jako úplný nikoliv částečný řez. - V kusovníku by měly být mezi obráběnými a kupovanými součástmi volné pozice. - Na výrobním výkrese střižnice není evropské promítání. Obrácený řez B-B by bylo vhodnější zakreslit v klasickém pohledu. Dále je zde navržená příliš nízká celková drsnost povrchu (Ra 0,8), což bude komplikovat a prodražovat výrobu. Podobně tomu je i u střižníku. Celkově je práce na dobré úrovni a splňuje cíle zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 113034