KOTRÍK, M. Vliv ochranné atmosféry na vlastnosti svaru při kondukčním laserovém svařování plechů z konstrukční uhlíkové oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

Předložená práce s názvem „Vliv ochranné atmosféry na vlastnosti svaru při kondukčním laserovém svařování plechů z konstrukční uhlíkové oceli“ se zabývá problematikou technologie laserového svařování. Téma práce bylo zadáno firmou ACO Přibyslav a souvisí s jejich aktuálními výrobními technologiemi. Práce je rozdělena do šesti kapitol. Po úvodním rozboru a nástinu variant řešení následuje teoretická rešerše problematiky laserového svařování a ochranných plynů. Následuje experimentální část obsahující popis experimentální aparatury, průběh experimentu s uvedenými procesními parametry. Následuje vyhodnocení získaných svarů. Jako další kapitola je zařazeno stručné technickoekonomické vyhodnocení. V závěrečné kapitole je zevrubné zhodnocení výsledků s výrokem doporučujícím pro svařované materiály jednu s testovaných ochranných atmosfér. Konstatuji, že stanovené cíle práce lze považovat za splněné. Po formální stránce lze vytknout větší počet kapitol, než je doporučeno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sigmund, Marián

Diplomová práce byla realizována pro spolupracující firmu a řeší aktuální požadavky projektů na nejvhodnější typ a průtok ochranného plynu pro svařování laserem. Student v této práci rovněž řeší vliv rychlosti proudění ochranného plynu u pro porovnání konkrétních typů uhlíkových ocelí. Diplomová práce jako celek je pochopitelně a přehledně rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části student provedl rozbor zadání, popsal varianty řešení - svařování konvenčními metodami svařování, včetně podrobného popisu v praktické části realizovaného experimentu laserového svařování. Je zde zmínka o technologii ručního svařování, kterou bych osobně do této rešerše z důvodu aplikace (tenké uhlíkové plechy a výrobních možnosti) za vhodnou variantu svařování nepovažoval. Následuje literární rešerše všech ochranných plynů, včetně popisu výhod pro jednotlivé materiály. To vše spojené s důležitým parametrem pro laserové svařování a to konkrétně způsobem (polohou a typem použité trysky) dopravy ochranného plynu do procesu. V další kapitole teoretické části je vysvětlena metoda, kterou v experimentu bylo hodnoceno proudění ochranných plynů. V další části práce je odkaz na normu podle které se dá vyhodnotit kvalita provedeného laserového svaru. Bohužel ke škodě k provedenému experimentu realizovaném v praktické části, nebylo podle této normy nebo jiných požadavků výrobkových norem stanoveny žádná kritéria přípustnosti vad. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé zkoušky prováděné v experimentu vyhodnoceny jen jako vhodné či nevhodné jako doporučení jednotlivých návrhů. Vše je vyhodnoceno bez ohledu zda jsou výsledky vyhovující či nevyhovující. V praktické části je popsáno laserové robotizované pracoviště, příprava a svařování. V přehledné tabulce jsou sepsány, použité základní materiály, použité ochranné plyny, rychlosti svařování, směr proudění plynů, použité při svařování jednotlivých vzorků. Následně je provedena charakteristika základních materiálů, včetně určení svařitelnosti daných materiálů. Do příloh bych doporučil vložit citované atesty základních materiálů k ověření zadávaných hodnot. V diplomové práci student pokračuje s popisem a vyhodnocení proudění jednotlivých ochranných plynů u svařovaných vzorků. V této kapitole jsou zobrazeny obrázky - vzhledy jednotlivých svarů (svařených vzorků). Možná by bylo vhodnější stanovit kritérium přípustnosti vad a hodnotit provedené svary (povrch i kořen) vizuální kontrolou samostatně. Následuje popis provedení a vyhodnocení tahové zkoušky, vzhledem k použitým základním materiálům a ochranným plynům s předpokládaným výsledkem. Následuje popis provedení a vyhodnocení hodnocení makrostruktury. Opět bez stanovení přípustnosti vad nelze lépe vyhodnotit a podrobnější vyhodnocení chybí i v závěru této podkapitoly. Z praktického hlediska bych se osobně v této podkapitole více zaměřil na vyhodnocení neprůvarů a tloušťky TOO do přehledné tabulky. Poslední z provedených zkoušek je měření tvrdosti, které vzhledem k použitým základním materiálům nemá praktický význam a předpokládám, že nebyly očekávány ani žádné podstatné změny a rozdíly ve struktuře. Možná by bylo vhodnější, místo klasického měření tvrdosti přes celý svar, provézt hodnocení mikrotvrdosti jehož součástí by bylo i hodnocení mikrostruktury se zaměření na tepelně ovlivněnou oblast (TOO), případně chemickou mikroanalýzu a to zda uhlík z CO2 nějak ovlivní výslednou strukturu. Závěrem je uveden souhrn z vyhodnocení jednotlivých zkoušek experimentu s doporučení pro spolupracující firmu, jako ideální pro tuto úzkou kombinaci tloušťek základních materiálů používat ochranný plyn 97% Ar + 3% CO2 , jako kompromis stručného ekonomického zhodnocení a nedefinovaného požadavku na kvalitu laserových svarů. Bohužel co se týče ekonomiky bude nutné zohlednit i požadavky na bezpečnost (množství vznikajícího dýmu) a jiné aspekty pokud dojde k použití tohoto ochranného plynu. Mé osobní konstatováním závěrem, že došlo k ověření pro tuto konkrétní materiálovou kombinaci nelegovaných materiálů a při použití jiného typu oceli mohou být výsledky a závěry zcela odlišné. Z hlediska stylistiky, grafické úpravy je v diplomové práci větší množství chyb (mezery mezi slovy, chybějící procenta jak v textu tak u obrázků velikosti textu). Tím že se jedná o zadání z firmy věřím, že se student účastnil ve firmě i v laboratořích většiny z experimentu provedených zkoušek a bude mít tudíž mnoho vlastních zkušeností do praxe. Předpokládám, že studen splnil zadání spolupracující firmy a tím pádem i zadání této diplomové práce, proto ji jako celek doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 113064