KREJZA, J. Kvalifikace postupu svařování hliníkové slitiny AW-5083 H111 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Sigmund, Marián

Diplomová práce je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí, a to části teoretické a praktické. V teoretické části této diplomové práce student zpracoval rozbor svařované součásti - konkrétně Venturiho trubice z hliníkové slitiny. Student v této části provedl porovnání možností svařování hliníkových slitin ve spolupracující firmě. V teoretické části je rovněž popsána rešerže hliníku a hliníkových slitin, včetně jejich svařitelnosti. Z hlediska technologie svařování byla detailně popsána technologie svařování GTAW (metoda 141), která se používá ke svařování těchto slitin a byla následně použita i při experimentu ve spolupracující firmě. V experimentální části musely být nejdříve stanoveny parametry a podmínky nutné pro kvalifikaci daných technologických postupů svařování, této konkrétní součásti - Venturiho trubice. Musel být zohledněn i použitý neobvyklý materiál na tlakové nádoby, včetně možných problémů, které s tímto materiálem souvisejí. Dále musel být zohledněn požadavek výrobkové normy a tlakové direktivy Evropské unie. V záveru experimentu bylo popsáno porovnání požadavků obou norem, včetně vyhodnocení – sepsání kompletního výrobního postupu. Z výsledků experimentu a závěru plyne, že dané svařovací postupy byly úspěšně nakvalifikovány. Svařovaná součást byla vyrobena, včetně související dokumentace kvality, a následně prodána koncovému zákazníkovi bez výhrad a následných reklamací. Student v závěru po podrobném studiu použitých norem dokonce doporučil zkoušku, která provedena nebyla a je doporučena výrobkovou normou. Z informací, které mám k dispozici, od spolupracující firmy vyplývá, že tato úspešná realizace výroby této součásti z hliníkové slitiny, následně povede k dalším objednávkám stejného výrobku. Což je dokladem, že v této práci popsaný postup se dle očekávání osvědčil a bude dále používán v praxi. Tím pádem student plně splnil zadání a cíle této diplomové práce a zejména cíle a požadavky spolupracující firmy. Student přistupoval ke zpracování této diplomové práce zodpověďně, pravidelně docházel na předem domluvené konzultace. Začal zpracovávat teoretickou část s ročním předstihem, takže měl dostatek času na provedení veškerých experimentů a následného vyhodnocení. Dojížděl i do spolupracující firmy a účastnil se některých popsaných kvalifikací a zkoušek. Rovněž celou diplomovou práci odevzdal v předstihu náležitě podle všech formálních i obsahových požadavků. Proto nemám k této diplomové práci žádných výhrad a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mrňa, Libor

Předložená práce s názvem Kvalifikace postupu svařování hliníkové slitiny AW-5083 H111 se zabývá návrhem svařovacího postupu metodou TIG pro měrnou Venturiho trubici z hliníkové slitiny. Práce je rozdělena do 5 kapitol. Po úvodním rozboru a nástinu variant řešení (které se omezují na technologické možnosti firmy, kde probíhala výroba – což hodnotím kladně) následuje teoretická rešerše zahrnující materiálovou problematiku hliníku a jeho slitin a vhodné metody svařování. Následuje vlastní kvalifikace svařovacího postupu, tedy experimentální část práce, dále kapitola s parametry a podmínkami výroby. Závěr obsahuje shrnutí celého svařovacího postupu včetně provedených zkoušek a dílčí výroky o výsledcích těchto testů. Zde bych očekával finální výrok, zda vyrobený kus zhotovený dle navrženého (a ověřeného) svařovacího postupu vyhověl. Konstatuji, že stanovené cíle práce lze považovat za splněné. Po formální stránce nemá práce zjevných či výrazných nedostatků. Autor prokázal, že se orientuje jak ve svařovací praxi, tak v související legislativě. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 113072