BETÁŠ, M. Řešení výroby součásti "Klapka APZ13" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Výrobek, který autor konstruuje, hodnotí a navrhuje pro něj výrobní metody, není z kovového materiálu. Problematika obrábění se zde tedy přesouvá z výrobku do zcela jiné domény, tou je konstrukce a výroba vstřikovací formy. Tomuto schématu autor přizpůsobil sled jednotlivých kapitol, které jsou víceméně názorné a vypovídající. Zabývá se několika variantami zmíněného procesu, vše je doloženo tvůrčími úvahami, převážně z firemní praxe. Magisterská práce splňuje náležitosti vysokoškolských závěrečných prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména výrobou modifikované protizápachové klapky do odtokového žlabu APZ13 ve společnosti Alca plast, s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku součásti Klapka APZ13, modifikované konstrukční řešení, volbu materiálu a volbu vhodné technologie pro její sériovou výrobu. Součástí teoretického úvodu je rovněž představení společnosti Alca plast, s.r.o. a rozbor technologie vstřikování plastů. Praktická část práce se zabývá konstrukčním řešením a následnou výrobou vstřikovací formy (volbou materiálu), včetně všech dalších náležitostí. Praktická část je rovněž doplněna o TPV dokumentaci potřebnou pro vlastní výrobu. Práce je ukončena diskusí, ve které se autor zamýšlí nad určitými inovacemi a technicko-ekonomickým zhodnocením, ve kterém je posouzena vhodnost zvolené technologie, potřebné vybavení, spotřeba materiálu, energie a pracnost. V závěru práce je provedeno zhodnocení volby vhodné výrobní technologie doplněné o výpočet nákladů s ohledem na velikost produkce výrobků. Je zřejmé, že student věnoval zpracování diplomové práce značnou pozornost. Po grafické stránce je práce zpracována na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných a z elektronických zdrojů, o které se také opírá. V práci se vyskytují drobné formální náležitosti a drobné překlepy. Při řešení diplomové práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116807