ULIČNÝ, R. Technologie výroby dílu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená diplomová práce studentem Bc. Romanem Uličným svým obsahem splňuje zadání. Byl proveden obsáhlý rozbor technologie obrábění včetně rozsáhlého ekonomického vyhodnocení pro obráběný díl. Velmi detailně je řešena část týkající se problematiky volby nástrojů, řezných podmínek a vlastního technologického postupu. Nedílnou součástí práce je i programové řešení pro CNC stroj zpracované v programu Edgecam. Autor prokázal rozsáhlé znalosti v dané problematice a schopnost interpretovat teoretické poznatky do praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Polzer, Aleš

Předložená diplomová práce je zpracována v rozsahu 73 stran (počítáno bez příloh) a je v ní použito 22 literárních zdrojů. Obsahuje stylistické a pravopisné chyby. Řešeny jsou všechny cíle předepsané v zadání tématu a pro obrábění jsou voleny moderní řezné nástroje. Zadané téma je aktuální a je navázáno na reálné potřeby malé strojírenské firmy. Celková grafická úprava diplomové práce je adekvátní a nechybí technicko-ekonomický rozbor navržených variant řešení. Předložené texty obsahují vlastní praktickou realizaci zadaného tématu i teoretický rozbor. Teoretická část však mohla být zpracována s odkazy na více odborných literárních zdrojů. Všech 16 stran kapitoly č. 1 vychází ze skript doc. A. Humára.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 117202