ŽIDLICKÝ, O. Návrh na zefektivnění procesu obrábění specifických komponent pneumatických válců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem na zefektivnění procesu obrábění specifických komponent pneumatických válců ve společnosti SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku základních pojmů z oblasti technologie soustružení, obrobitelnost a opotřebení řezných nástrojů. Součástí teorie je rovněž představení společnosti SMC Industrial Automation CZ s.r.o. a charakteristika výrobního programu. Praktická část práce se zabývá analýzou stávající technologie výroby a navrhuje inovované řešení výrobního procesu v podobě návrhu na možná technologická vylepšení spočívající ve změně řezných nástrojů a úpravě řezných podmínek. Součástí praktické části je rovněž charakteristika válcové součásti typu pístnice, způsobu její výroby, použitých řezných nástrojů, technologických postupů a výrobních návodek. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, které je spojené s rozborem a porovnáním obou navržených variant výroby (stávající, inovovaná) zejména z pohledu časů potřebných pro výrobu, trvanlivosti řezných nástrojů a vyčíslením finančních úspor vztažených zejména k řezným nástrojům. Závěr práce obsahuje i diskusi výsledků, ve které se autor zamýšlí nad dalšími možnými variantami úprav. Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Diplomant získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen ve škole, ale převážně ve společnosti SMC Industrial Automation CZ s.r.o., která se podílela na řešení uvedeného tématu. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných, ale převážně z elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chladil, Josef

Diplomová práce se zabývá problematikou zefektivnění technologie komponent pneumatických válců. Práce je zpracována v rozsahu 53 stran v 7 kapitolách. Úvodní tři kapitoly popisují společnost SMC Industrial Automation s.r.o. včetně výrobního programu a rozboru procesů soustružení. Další kapitoly řeší konkrétní problematiku technologie obrábění včetně nástrojů a podmínek procesu. Závěrečné kapitoly jsou zaměřeny na technicko-ekonomického hodnocení a diskuzi. Postup řešení práce vykazuje pochopení problematiky úkolu, logické uspořádání od teoretického úvodu, vhodné volby metodiky až po vlastní řešení problému. Drobné formální nedostatky jsou v gramatice i v terminologii. Cíle zadání byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117240