HAPALA, V. Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem nové technologie obrábění dílce Rollenträger vyráběným ve společnosti SSI Schäfer s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku základních pojmů z oblasti technologie frézování a vrtání. Součástí teorie je rovněž představení společnosti SSI Schäfer s.r.o. a charakteristika obráběného dílce. Praktická část práce se zabývá analýzou stávající technologie výroby a navrhuje inovované řešení výrobního procesu v podobě návrhu na možná technologická vylepšení spočívající ve snížení počtu přeupínání, použitých řezných nástrojů, řezných podmínek a tvorbě drah při obrábění dílce. Součástí praktické části je rovněž inovace technologie obrábění, která je spojená s rozborem aplikovaného přípravku a způsobu obrábění. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, které je spojené s rozborem a porovnáním obou variant výroby (stávající, inovovaná) zejména z pohledu spotřeby časů potřebných k obrobení dílce a kalkulace výrobních nákladů souvisejících s obráběním. Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Diplomant získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen ve škole, ale převážně ve společnosti SSI Schäfer s.r.o., která se podílela na řešení uvedeného tématu. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jandačka, Marek

Hodnocená diplomová práce na téma zefektivnění výroby strojírenského dílu se zabývá opracování v definovaných sériích vyráběného dílu pro společnost SSI Schaefer. Práce je dělena na teoretickou část a část praktickou s návrhem úpravy vlastní technologie výroby. Teoretická část popisuje základní principy opracování, včetně důležitých a v praxi běžně používaných výpočtů pro frézování a vrtání. Dále tato část popisuje elementární dělení fréz a vrtáků. Praktická část je rozdělena na popis původního a inovativního řešení, kdy každá tato část obsahuje popis použité či navrhované technologie a vlastní časovou normu pro výrobu v definovaných sériích. Výsledné vyhodnocení pak obsahuje porovnání časů pro jednotlivé dávky výroby s ohledem na náklady (sazbu stroje). Celkově práce obsáhla zadání a navrhované řešení je po stránce efektivity a ekonomiky výrazně výhodnější než původní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117242