VOCÍLKA, O. Využití aditivní technologie pro návrh a výrobu prototypu oční protézy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Jedná se o práci řešící návrh, rozbor a problematiku výroby prototypové estetické oční protézy na základě 3D modelu získaného skenováním akrylátové náhrady. Teoretická část práce je zaměřena na historii, problematiku a charakteristiku týkající se oblasti skleněných a akrylátových estetických očních protéz (aplikované materiály, způsob výroby). Součástí teorie je rovněž charakteristika aditivní technologie Rapid Prototyping, včetně popisu tiskáren pracující s materiály a technologií PolyJet. Praktická část práce se zabývá digitalizací akrylátové a pro ověření opakovatelnosti i skleněné estetické oční protézy (počítačové zpracovaní dat, mapování textur, optimalizace 3D tisku, kontrola výstupních dat) a její výrobou pomocí 3D tiskárny Stratasys J750 (voxelový tisk), pracující na principu aditivní technologie PolyJet. Poslední část práce je věnována povrchové úpravě prototypu oční protézy. Práce je ukončena diskusí, ve které se diplomant zamýšlí nad dosažením kvalitnějšího výsledku z estetického hlediska a ekonomickým zhodnocením výroby prototypu oční protézy, včetně návrhů na zhotovení protéz 3D tiskem a využití stávajícího způsobu výroby. Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Diplomant získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen na různých školních pracovištích, ale také ve společnosti MCAE Systems, s.r.o., která se podílela na řešení uvedeného tématu. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sliwková, Petra

Studentem předložená diplomová práce se zabývá návrhem, rozborem a problematikou výroby prototypové estetické oční protézy na základě 3D modelu získaného skenováním akrylátové náhrady. V práci jsou dvě tabulky označeny Tab. 3.2 (List 35). Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních i z elektronických zdrojů, o které se také opírá. Po grafické stránce je práce zpracována na výborné úrovni. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků a tabulek. Práce je zpracována v souladu se zadáním a splňuje náležitosti dané příslušnými předpisy pro vysokoškolské kvalifikační práce. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117245