KAURA, P. Implementace nástroje pro analýzu lokálních struktur DNA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šťastný, Jiří

Požadavky zadání a stanovené cíle této diplomové práce byly nejen splněny, ale nad rámec zadání byla provedena řada analýz, které nebyly ve stanoveném zadání vyžadovány. Výsledkem práce je kvalitní návrh a implementace automatizovaného nástroje pro komunikaci a řízení výpočetního jádra pro řešení analýzy lokálních struktur DNA. Práce je přínosem pro výzkum v oblasti lokálních struktur DNA, který je řešen ve spolupráci s Biofyzikálním ústavem AV ČR.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Trenz, Oldřich

Diplomová práce Bc. Patrika Kaury se zabývá návrhem a implementací analytického software pro zpracovnání hromadných analýz lokálních struktur DNA a jeho následným testováním na konkrétních sekvencích prostřednictvím vzdáleného výpočetního serveru. Na základě požadavků a analýzy existujících pro danou oblast byla vytvořena aplikace API wrapper pro automatizovanou komunikaci a zpracování dat, která je plně funkční a splňuje veškeré stanovené požadavky. Po formální stránce lze práci vytknout pouze některé mluvnické obraty a drobné chyby, způsobené zřejmě překlepy (např. název 3. kapitoly). Předložená diplomová práce Bc. Patrika Kaury je plně vyčerpávající vzhledem k uvedenému zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117299