PALLASCHA, Z. Fundraising vybrané neziskové organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Lajtkepová, Eva

Uspokojivě zpracovaná bakalářská práce. Nedostatky práce neovlivňují významně výsledky práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Cíle práce jsou splněny uspokojivě, práce obsahuje analýzu a zhodnocení hospodaření i fundraisingových aktivit, návrh nových možností získávání finančních prostředků, ale pouze velmi skromné jejich posouzení.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Postup práce a řešení, metody jsou zvoleny dobře, i když nejsou nijak blíže v kap. 1 popsány.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Interpretace výsledků, vyvozování závěrů jsou uspokojivé, odpovídají standardní úrovni bakalářské práce. Místy je analýza povrchní, omezuje se pouze na konstatování stavu, nikoliv na hledání hlubších souvislostí.
Praktická využitelnost výsledků D Vlastní návrhy řešení jsou sice poměrně obsáhlé, ale u mnohých chybí jejich bližší posouzení. Nelze tedy rozhodnout, nakolik budou pro spolek reálné.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Uspořádání práce, terminologie, odborná úroveň jsou dobré.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D Práce s informačními zdroji je uspokojivá, místy se citace opakují, jejich výběr není příliš bohatý.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Nečadová, Věra

Autorka si vybrala poměrně značně aktuální téma týkající se neziskové organizace sportovního zaměření spojené s problematikou získávání finančních prostředků pro tuto organizaci. Autorka se zabývá analýzou nákladů a výnosů, jakož i fundraisingovými aktivitami vybrané neziskové organizace v oblasti sportu, když se pokusila i o případné návrhy nových zdrojů financování, které organizace zatím zcela nevyužila.Hlavní cíle práce jsou částečně průměrně zhodnoceny a také bych očekávala i další možné zdroje získávání finančních prostředků pro činnost organizace, ať již z oblasti zdrojů soukromých, případně veřejných. Očekávala bych podrobněji zpracovanou analýzu nákladů a výnosů a hlavně jazykově lépe zpracované jednotlivé komentáře.Autorka správně ve své bakalářské práci uvedla PEST analýzu a SWOT analýzu, ale více důsledněji by měla vyzvednout klady a zápory obou.Autorka také správně poukazuje na skutečnost, že tato nezisková organizace zatím nevyužila dotace z EU, když by bylo vhodné i uvést, co vše by se těmito dotacemi nechalo pokrýt.Předpokládala bych, že u organizace sportovního typu by bylo vhodné vyzdvihnout možnost se více soustředit na oblast samofinancování v souvislosti s organizováním různých sportovních akcí, pronájem sportovišť apod., což by bylo vhodné zároveň i finančně vyčíslit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 119637