STEJSKAL, J. Vytvoření vnitropodnikové směrnice dlouhodobého majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěta, Jan

Z jakého důvodu jsou peněžní prostředky vykázány v záporné hodnotě (viz tabulka č. 10 na str. 34)? Vysvětlete Proč v navrhované směrnici není řešen dlouhodobý finanční majetek, přestože je na jejím začátku vydefinován?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Svirák, Pavel

otázka č.1: Jakým způsobem bude či je komunikován obsah směrnice vůči zaměstnancům a jak je vymezen okruh příjemců? otázka č.2: škoda překlepu na str. 38, 3.řádek od spodu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 119845