KYSELKOVÁ, V. Daňová optimalizace v kontextu pořizování dlouhodobého hmotného majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Cílem bakalářské práce bylo identifikovat a popsat stávající možnosti pořízení dlouhodobého hmotného majetku a následně na základě provedené analýzy daňovému subjektu navrhnout optimální variantu způsobu pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Dílčím cílem bylo identifikovat i další parametry relevantní pro výběr optimálního způsobu výběru způsobu pořízení majetku (dopad na cash-flow, vlastnictví majetku, atd.) a tyto zhodnotit. Téma závěrečné práce je standardní, stejně tak přístup studentky k jejímu řešení. Na druhou stranu je však vhodné poukázat na vysokou grafickou úroveň práce a schopnost studentky adekvátním způsobem vybrat a zhodnotit uvažované varianty a jejich dopady. Závěrečná práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Studentka prokázala schopnost samostatně a erudovaně řešit zadaný úkol. Otázka k obhajobě: Jakým způsobem byste porovnala Vámi uvažované varianty, pokud byste chtěla brát v potaz časovou hodnotu peněz?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

MBA, Erika Křetínská,

Autorka předložila práci, která po formální stránce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené. Vyhovující je práce i po stránce metodické. Struktura je logická a přehledná, zejména díky řadě tabulek a grafů, které jsou v práci uvedené. Bakalářská práce je rozdělena do tří základních části, které jsou pak dále členěny podle potřeby autorky. První část je teoretická a specifikuje základní vybrané pojmy, které je nutné znát pro pochopení praktické části. V druhé části práce dochází k analýze různých způsobů financování dlouhodobého majetku u dvou konkrétních společností. Ve třetí části pak autorka předkládá optimální variantu řešení způsobu financování. Z rozboru je přitom patrné, že má nejen teoretické, ale i praktické znalosti sledované problematiky. Lze konstatovat, že práce splňuje předem stanovený cíl a odpovídá zadání. Bakalářskou práci doporučuji předložit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119919