VLČKOVÁ, K. Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Práce se věnuje aktuálnímu tématu vymáhání pohledávek, a to z pohledu věřitele. Teoretická část je zpracovaná s využitím odborné literatury a tvoří východisko pro další části práce. Analytická část obsahuje posouzení problému v jeho souvislostech, přičemž studentka propojuje informace od podnikatele s vědomostmi získanými v průběhu studia. V návrhové části studentka interpretuje poznatky a vyvozuje z nich závěry. Předložené návrhy jsou prakticky využitelné, ačkoli je v nich zřejmá jistá nedotaženost, např. v kapitole 4.2.1 není vysvětlen výběr inkasních agentur uvedených v tabulce 13, je opomenuto vykonávací řízení. Ne vždy jsou u jednotlivých návrhů uvedeny jejich klady a zápory. Text je vhodně strukturovaný, srozumitelný a logicky uspořádaný. Studentka užívá správně odbornou terminologii. Vytčený cíl práce byl splněn. Studentka předložila návrhy, které mohou podnikateli přispět k lepší vymahatelnosti pohledávek. I přes uvedené výtky lze práci doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lapčáková, Eva

Cílem bakalářské práce je navrhnout zlepšení systému vymáhání pohledávek u konkrétní společnosti. Práce je rozdělena na několik částí. V teoretické části je detailně popsána problematika pohledávek z hlediska právního,daňového,ekonomického a účetního hlediska. Stěžejní částí bakalářské práce je pak analýza vybrané společnosti, která popisuje řízení pohledávek uvnitř firmy a část vlastních návrhů řešení. Jednotlivé návrhy jsou vyústěním dané problematiky, avšak u některých návrhů je málo pravděpodobné jejich zavedení. Kladně hodnotím systematický přístup autorky. Bakalářská práce je zhotovena detailně,srozumitelně a splňuje vymezený cíl i zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119945