KOPČIL, T. Realizace a testování komunikace mezi zařízením s OS Android a mikrokontrolerem pomocí převodníku USB/UART [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Brablc, Martin

Student Tomáš Kopčil měl v rámci své bakalářské práce nastudovat a realizovat digitální komunikaci mezi mobilním telefonem s OS Android a standardním průmyslovým mikrokontrolerem PIC, s využitím hotového převodníku UART/USB. Smyslem práce tedy bylo prozkoumat možnosti této komunikace a připravit demonstrační ukázky tak, aby ji bylo možné použít s minimálními úpravami v dalších projektech s důrazem na Real-Time aplikace. Student se během řešení svého zadání zvládl zorientovat v nové problematice a dosáhl uspokojivých výsledků. Podařilo se mu realizovat zmíněnou digitální komunikaci, podrobit ji statistickým testům a vytvořit s její pomocí dvě demonstrační úlohy. I když pracoval soustavně a pravidelně konzultoval, vlivem slabší samostatnosti a iniciativy dokončoval svou práci na poslední chvíli, čímž je poznamenána forma splnění zadání. Jednotlivé body jsou splněny spíše minimalisticky. Přesto je třeba konstatovat, že dosažené výsledky jsou kvalitní a přispějí k řešení dalších projektů a závěrečných prací v Mechatronické laboratoři. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením C – dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Appel, Martin

Pán Tomáš Kopčil se v práci zabývá vytvořením komunikace mezi OS Android a mikrokontrolerem pomocí převodníku USB/UART. Motivace je využít nízkou cenu a vysoký výkon zařízení s OS Android. Lze si představit mnoho konkrétních aplikací, kde se použije tablet s OS Android pro řízení přístroje. Práce si klade za cíl kromě vytvoření komunikace také vytvořit konkrétní mobilní aplikaci pro řízení výukového modelu. Přestože je úloha netriviální, všechny body byly splněny a student se musel zabývat programováním obou stran komunikace, přičemž obě strany jsou napsané v jiném programovacím jazyku. Práce je logicky členěna na jednotlivé kapitoly, celkový rozsah je adekvátní pro bakalářskou práci. Kladně také hodnotím práci s grafy a obrázky. V tomto směru nemohu studentovi nic vytknout. Program je přehledný a dostatečně vybaven komentáři. Bohužel bez příslušného HW nejsem schopen program otestovat. Bylo by vhodné při obhajobě funkční aplikaci odprezentovat, pokud je to technicky a časově možné. Hodnotím práci jako výbornou a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116767