VOJÁČEK, L. Magnetooptická charakterizace materiálů pro spintroniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Arregi Uribeetxebarria, Jon Ander

The bachelor thesis of Libor Vojáček constitutes a thorough magneto-optical Kerr effect (MOKE) study of magnetic thin films with interest for spintronics. Magnetization reversal and magnetic anisotropy are analyzed in epitaxial Co and FeRh films, the latter showing a magnetic phase transition of high interest. The thesis includes a rigorous presentation of the electromagnetic theory behind magneto-optical effects, accounting for detection strategies leading to the use of MOKE in practice. The student successfully developed on his own a robust MOKE setup for automated measurements at variable sample temperature, magnetic field and sample orientation. Furthermore, a polarization modulation technique is implemented to increase the signal-to-noise ratio. Preliminary measurements of FeRh films already offer interesting information on the magnetic anisotropy properties of this material. While minor details of the thesis layout could be improved and a suitable macrospin model is still missing to explain the reversal in FeRh, I think that the quality of the work done is excellent, the thesis is very well written and it thus deserves the highest mark.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Flajšman, Lukáš

Předložená práce dosahuje velmi vysoké kvality. Proto metrika hodnocení bude tomu uzpůsobena. Úvodní kapitola věnující se magnetismu je velice přehledně psaná. Někdy obsahuje až příliš informací, kde například v rovnici (1.1) student zavádí energii magnetostrikce a energii plynoucí z mechanického napětí. Toto dává tušit, že budou asi pro práci důležité. Student je ovšem záhy vyřadí argumentem, že jsou nevýznamné. Existuje mnoho dalších energiových příspěvků, které podobnou šanci nedostaly, a přitom jsou často méně nevýznamné. Dále bych uvítal zmínku o původu anizotropie, která je jedním ze stěžejních pojmů celé práce. Komentář nad efektivní anizotropií plynoucí z demagnetizační energie na schodové struktuře MgO by jistě také nebyl na škodu. Nepochybně bych vyzdvihnul kvalitu a názornost kapitoly 2, která se věnuje magneto-optice. Student názorně ukazuje makroskopický popis interakce světla s magnetickou látkou a navede čtenáře k magneto-optickým měřeným veličinám. Následně rozebere 2 přístupy, které umožní získat přímo magneto-optické úhly z měření intenzity světla při odrazu od vzorku, a to na základě Jonesova formalismu. I přesto, že student odvodí, jak pomocí metody modulace elipticity získat magneto-optické úhly, tak v měřených datech je dále zobrazena jako měřená veličina pouze jednotka napětí (V). Teoretický aparát představený v práci zůstal tedy značně nevyužit. Ve čtvrté kapitole student experimentálně, pomocí jím sestavené a naprogramované sestavy, zkoumá anizotropii kobaltové vrstvy jakožto etalonového vzorku. Ukazuje krásnou shodu teorie s experimentem a je schopen pomocí Stonerova-Wohlfarthova modelu získat důležité magnetické parametry vzorku. Tato část je velice povedená. Problematickou částí práce je pasáž, která se věnuje epitaxním vrstvám železo-rhodia. Jde cítit časovou tíseň, při které již nebylo vyhodnocování dat přikládáno tolik důležitosti i přes to, že se jedná o velice zajímavé téma s mnoha fyzikálními otázkami. Může se zdát, že byl student měrou nových problémů zahlcen. V závěru jsou experimentální data prezentována zběžně s velice krátkým komentářem. Vzhledem k tomu, že z dat na obrázcích 4.7-4.9 nejsou v podstatě extrahovány žádné informace a komentář k nim je informačně neúplný tak bych je raději zahrnul do přílohy dokumentu. Celkově je práce velice povedená s dostatečným prostorem pro zlepšení v pracích budoucích. Autor se zabývá zajímavou tématikou magneto-optických měření. V rámci cílů práce student zcela vyhověl zadání práce a výsledky je schopen prezentovat velice líbivou formou. Nad plán, a možná lehce na škodu, je přidání mnoha měření pro různé substráty v závěru práce, kde usouzení vlivu substrátu je ponecháno více na čtenáři. V každém případě se jedná o práci nadstandardní a doporučuji ji k obhajobě se stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117645