ČERNEK, O. Využití speciálního optického vlákna v komoře elektronového mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavera, Michal

Předkládaná bakalářská práce pojednává o zavedení speciálního optického vlákna do komory elektronového mikroskopu a jeho současného využití v technikách SNOM a GIS. Jedná se o značně komplexní a originální úkol kombinace několika fyzikálních technik, který sebou nesl i mnoho technických problémů. Bylo například potřeba provést řadu mechanických úprav zakládací komory elektronového mikroskopu za účelem zavedení sondového mikroskopu a speciálního optického vlákna. Musela být také upravena aparatura pro zavedení laserového svazku a plynu do optického vlákna. Autorem navržené úpravy byly realizovány a úspěšně otestovány. Pan Ondřej Černek si při vypracování počínal samostatně a cílevědomě. Velice oceňuji i jeho nasazení a svědomitost při řešení dílčích problémů u kterých vždy dospěl k úspěšnému řešení. Text předložené bakalářské práce je logicky uspořádán a grafická i stylistická stránka je na vysoké úrovni. Všechny body zadání a požadavky byly splněny a věřím, že na základě této práce bude možné jednoduše navázat při dalším vývoji. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Konečný, Martin

Student Ondřej Černek se ve své bakalářské práci věnuje konstrukční úpravě zakládací komory elektronového mikroskopu VEGA (TESCAN) umožňující instalaci mikroskopu atomárních sil (AFM) VT UHV SPM a LiteScope od firmy NenoVision. V rámci zadání práce byla navržena a sestavena nová dvířka zakládací komory a následně byla úspěšně otestována součinnost obou mikroskopů. Dalším cílem práce byla instalace a otestování aparatury umožňující zavedení speciálního dutého optického vlákna do komory elektronového mikroskopu. V kombinaci s mikroskopem LiteScope by pak bylo možné optické vlákno přesně navigovat v blízkosti povrchu vzorku a využít ho mimo jiné k měření 3D topografie. Dohromady tak vzniká unikátní a komplexní zařízení umožňující současné pozorování SEM, měření AFM topografie spolu s možností lokálního přivedení světelného záření a plynů. Optické vlákno navíc nemusí sloužit pouze k osvitu, ale i ke sběru záření vznikajícího na povrchu vzorku. Z těchto důvodů se téma práce jeví jako vysoce zajímavé a získané výsledky jsou bezesporu velmi cenné. První část práce představuje stručný ale výstižný úvod do elektronové, rastrovací sondové mikroskopie a do fyziky a techniky vakua. Čtenářovi jsou tak podány základní informace nutné k zorientování se v dané problematice. Druhá část práce se zabývá konstrukčním návrhem a sestavením speciálních dvířek zakládací komory SEM a aparatury umožňující připojení optického vlákna. Konstrukční řešení je velice srozumitelně popsáno, stejně tak jako je jasně vysvětlena volba jednotlivých materiálů a použitých komerčně dostupných součástí. V poslední, třetí části, se Ondřej Černek zabývá testováním celého zařízení. Za tímto účelem byly ozkoušeny různé způsobu uchycení optického vlákna na křemennou ladičku, sloužícím jako hrot sondy k měření topografie vzorku. Všemi testovanými způsoby bylo dosaženo uspokojivého změření topografie kalibrační mřížky. Dále byla testována i plynová propustnost dutých optických vláken připojených k SEM mikroskopu pomocí sestavené zaváděcí aparatury. V tomto případě nebyla, dle mého názoru, propustnost prozatím dostatečně prokázána. Nicméně to bude určitě předmětem dalšího zkoumání, jak je i v práci nastíněno. Ondřej Černek při práci na svém bakalářském projektu prokázal bezpochyby obrovskou trpělivost, píli a manuální zručnost a množství odvedené práce jde vysoko nad rámec běžných bakalářských prací. Celá práce je velice pěkně a srozumitelně sepsána. Jako výjimečné dále hodnotím i samotné grafické zpracování. Práci bez jakýchkoli výtek a pochybností navrhuji k obhajobě a hodnotím ji známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117686