KURILLOVÁ, K. Návrh testovacího zařízení pneumatických aktuátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Vetiška, Jan

Studentka samostatně vypracovala práci na téma "Návrh testovacího zařízení pneumatických aktuátorů". V práci jsou splněny všechny stanovené cíle za použití adekvátních postupů a metod. Výsledkem je reálné testovací zařízení ověřené během série měření s velkým potenciálem pro praxi. Logické uspořádání, formální náležitosti, grafická a stylistická úprava jsou na dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tůma, Zdeněk

Diplomová práce zabývala tématem návrhu testovacího zařízení pneumatických aktuátorů. V úvodu práce tj. rešeršní části jsou uvedeny nejznámější typy pneumatických komponent a proveden výběr testované komponenty dle objemu výroby. V tomto případě se jedná o pneumatický aktuátor. Následující část pojednává o úniku a průtoku plynů a metodami měření s ohledem na výhody a nevýhody. V následující kapitole je již popsán výběr metody pro návrh testovacího zařízení a proveden výběr zařízení pro detekci úniku a měření průtoku. V návrhové fázi je krok za krokem logicky vysvětlen postup budování pneumatického obvodu testovacího zařízení včetně jeho dimenzování a výběru vhodných komponent. Takto navržený obvod byl doplněn o řízení uvedené v následující kapitole a otestována funkčnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 113082