MATOUŠEK, D. Optimalizace a návrh tiskového centra za využití metod štíhlé výroby ve společnosti IMI International, s.r.o [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Strejček, Jan

Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci výrobního procesu ve strojírenské firmě za použití moderních metod kvality, zejména metody 5S. Student provedl analýzu současného stavu procesu v podniku. V teoretické části podrobně popisuje metody štíhlé výroby a jejich nástroje. Praktická část je zaměřena na analýzu a následnou optimalizaci pracoviště tisku štítků, návrh nového rozmístění pracoviště a ekonomické vyhodnocení. Student pracoval samostatně a pravidelně konzultoval svou práci. Mohu konstatovat, že student splnil cíl zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bláha, Lukáš

Práce je obsáhlá a kvalitně zpracována, v teoretické části jsou vypsány důležité LEAN nástroje a základy navrhování pracovišť. Autor práce analyzoval výrobní proces adekvátně k aktuální situaci. Stanovil časový rámec procesu pro určené výrobní úseky a následně navrhl několik optimalizačních opatření. Dle stanovených omezení navrhl autor elegantní řešení pomocí elektrického přepínače a navrhl dvě ergonomicky optimální pracoviště. Návrh ekonomicky zhodnotil a shrnul navrhované přínosy. Navrhované řešení bylo schváleno a postupně se implementuje do výrobního procesu. Jedním z nejdůležitějších výhod navrhovaného řešení je získaná úspora spojená s výrobními plochami. Autor splnil všechny cíle práce, a proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 113101