NOVÁKOVÁ, E. Vyhodnocování účinnosti strojů pro zabezpečení výrobního úkolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla konzultována po celou dobu závěrečného ročníku studia. Konzultace jasně dokumentovaly zájem o zadanou problematiku využití výrobních zařízení a jejich účinné měření a vyhodnocování závěrů pro manažérská rozhodování ve výrobním procesu. Byly vybrány tři výrobní zařízení odličných technologii a posuzovány na základě ukazatele OEE - celkové efektivnost zařízení z informačních systémů podniku. Doporučení k vypočteným výsledkům je sestaveno především pro pracovníkky IT a jejich motivaci, manažérům výrobního procesu a operátorům pracovišť, aby byly odstraněny prostoje výroby i obslužných činností. Což je možno považovat za přínos řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Průša, Michal

Zpracování celé studie diplomové práce je provedeno až do nejmenších detailů, se smyslem využití co možná nejvíce názorných příkladů. Popis všech projednávaných variant je včetně názorných ukázek z praxe a výpočtových rovnic, které podkládají účel a vážnost jednotlivých ukazatelů. Na základě této studie, která bude složit jako stěžejní pro další vývoj a implementaci jednotlivých softwarů v závodu Siemens Mohelnice, je možno posoudit složitost a funkčnost všech měřených dílčích částí a zajistit jejich další zlepšení či zjednodušení. V rámci celé práce se nacházelo pouze malé množství grafických nebo stylistických nesrovnalostí, které však na porozumění nebo celistvost textu neměli žádný vliv. Celá práce je na sebe velmi dobře a smysluplně navazující. Na závěru celé studie, tzn. při porovnání všech dílčích variant je jasně patrné, které části mají ještě stále co zlepšovat a které již jsou na hranici svých technických možností, ať už se jedná o samotný stroj nebo o softwarový modul.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 115958