SADECKÁ, K. Mazání kolenní náhrady [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrbka, Martin

Cíl diplomové práce, který byl zaměřen na experimentální objasnění mechanismů utváření mazacího filmu v kolenní náhradě s využitím simulátoru kolenního kloubu, byl splněn. Celkově práci hodnotím známkou A. Práce byla řešena v rámci CZ-USA projektu INTER-EXCELLENCE. Vybrané výsledky práce posloužily k vytvoření publikace v časopise Biotribology, která již byla vydána. Přínosem diplomové práce je první použití optické metody – fluorescenční mikroskopie, pomocí níž bylo možné vhlédnout do kontaktu reálné kolenní náhrady a zmapovat tak utváření tloušťky mazacího filmu. Na práci oceňuji podrobnou rešerši literatury zaměřenou na procesy mazání, grafickou prezentaci výsledků a stylistickou úroveň textů. V práci se v menší míře vyskytují překlepy. Studentka byla v průběhu studia začleněna do výzkumného týmu biotribologie a její práce byla samostatná. Konzultace s vedoucím diplomové práce probíhaly dle časového plánu bez komplikací. Studentka bude ve výzkumu mazání kolenních náhrad pokračovat na doktorském studiu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Horák, Zdeněk

Cílem předložené diplomové práce slečny Sadecké bylo pomocí fluorescenční mikroskopie objasnit mechanismus mazacího filmu, čili formování mazacího filmu v závislosti na složení synoviální kapaliny, mezi femorální a tibiální komponentou kolenní náhrady s využitím simulátoru kolenního kloubu. Práce je zaměřena na stále vysoce aktuální téma výzkumu mechanismů opotřebení kloubních náhrad, v tomto konkrétním případě pak totální náhrady kolenního kloubu. Dílčími cíli pak bylo objasnění vlivu jednotlivých složek synoviální kapaliny a vyhodnocení vlivu geometrie a pohybu kontaktní oblasti. Studentka při řešení zadání své diplomové práce navrhla, realizovala a vyhodnotila celou řadu experimentálních měření na vysoké úrovni. Při vyhodnocení výsledků experimentálních měření postupovala systematicky a velmi pečlivě, kdy z jednotlivých měření dokázala získat velmi zajímavé výstupy, které mohou mít dosah do klinické a průmyslové praxe. Za velmi kvalitní považuji objektivitu, míru kritičnosti a úroveň diskuse nad výstupy práce, kterou dokázala studentka provést. Po formální stránce není předložené práci co vytknout. Práce je na vynikající grafické i stylistické úrovni, kdy je psána srozumitelně a přehledně. Práce studentky se zdroji je příkladná. Na základě výše uvedeného navrhuji hodnocení diplomové práce slečny Sadecké stupněm A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116362