HORÁK, M. Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hermanský, Dominik

Študent v prvej časti práce komplexne a prehľadne zhrnul aktuálne poznatky a trendy v oblasti lineárnych osí pre ťažké obrábacie stroje. Na základe získaných poznatkov bol realizovaný praktický návrh. Oceňujem, že študent v predbežnom návrhu uvažoval viacero možných prevedení a na základe hodnotiacich kritérií detailne rozpracoval finálne riešenie. Študent pri návrhu uskutočnil všetky potrebné výpočty. Veľmi oceňujem študentov prístup a jeho nápady a návrhy pri konzultácii. Navrhnuté riešenie môže byť aj inšpiráciou pre praktické použitie. Prácu hodnotím veľmi kladne. Odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marek, Jiří

Hodnocená diplomová práce je svým rozsahem 57 stran citováním a shrnutím současného stavu řešené problematiky. Zbývajících 40 stran je vlastním řešením, kdy diplomant zkoumá, zda je výhodnější použití pro délku zdvihu 10 metrů těžkého obráběcího stroje použití kuličkového šroubu anebo pastorku a hřebene. Při výběru vhodné varianty (str.59) jsou sice vyčerpány všechny možnosti u kuličkového šroubu, ale ne všechny možnosti u pastorku a hřebene. Ze strany 62 není patrné, odkud byly vzaty hodnoty ze vztahu (1) a dále odkud byly převzaty vztahy (2) až (10). Z tab. 8 na straně 63 jasně nevyplývá, jak diplomant určil dovolené otáčky - tabulku bylo vhodné doplnit náčrtkem. Nesouhlasím s tvrzením diplomanta, že výhoda rotujícího kuličkového šroubu spočívá v menších přesouvaných hmotách. Právě naopak je v některých konstrukcích přesouváno až 25000 kg pomocí kuličkového šroubu. Až na str. 71 je uveden zdroj vztahů ze str.62. Navíc je to nevhodný zdroj, protože je odkazováno na jinou diplomovou práci. Kriteriální hodnocení a výběr optimální varianty považuji za odpovídající. Celkově práci hodnotím až na uvedené připomínky za zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116448